Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 21.01.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Voditelj/voditeljica računovodstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Privlaka
Rok prijave:
21.01.2020.

O poslu

Mjesto rada:
PRIVLAKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA
Kontakt:
osobni dolazak: ŠKOLSKA 40, 32 251 PRIVLAKA pismena zamolba: Školska 40, 32 251 Privlaka
Ostale informacije:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA Školska 40, Privlaka KLASA: 112-07/20-01/1 URBROJ: 2188-24-20-02-1 Privlaka, 13.1.2020. Mrežne stranice i oglasne ploče: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Stjepana Antolovića Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18. i 98 /19.), članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), čl. 9. i 13. Pravilnika o radu OŠ Stjepana Antolovića ravnateljica Osnovne škole Stjepana Antolovića objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAČUNOVODSTVA, 1 IZVRŠITELJ/ICA NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME ( 40 SATI TJEDNO) UVJETI : Uz opći uvjeti o zasnivanju radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidat koji zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati uvjete utvrđene člankom 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 68/18 i 98 /19) i čl. 9. Pravilnika o radu Osnovne škole Stjepana Antolovića. Uvjet za radno mjesto voditelja računovodstva prema članku 9. Pravilniku o radu Osnovne škole Stjepana Antolovića je: Poslove voditelja računovodstva može obavljati magistar ekonomije, odnosno sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručni pristupnik ekonomije, odnosno osoba s višom ili visokom stručnom spremom ekonomske struke stečenom prema ranijim propisima i s godinu dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva za sve navedene struke. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis, - dokaz o državljanstvu, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci), - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. - dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa) Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). U prijavi na natječaj kandidati/kinje moraju navesti e-mail adresu na kojima će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene odnosno testiranja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je za potrebe natječaja priložiti isprave u izvorniku, kojima se dokazuje prednosti pri zapošljavanju. Nakon završetka natječajnog postupka kandidatu će se vratiti isprave. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovim obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona koji su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. http://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39718) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Kandidat/kinja koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida /NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužni su u prijavi priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te dokaz o tome na koji način je prestao prethodni radni odnos. Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka koji su navedeni u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Rok za dostavu natječajne dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a traje od 14.1.2020. do 21.1.2020. godine. Natječaj je objavljen 13.1.2020. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka, 32 251 s naznakom „Za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. http://os-santolovica-privlaka.skole.hr/upload/os-santolovica-privlaka/images/static3/905/File/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20te%20krednovanju%20kadidata%20OM.doc O izboru kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama škole u skladu s čl. 21. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Ravnateljica __________________ Marija Grgurovac, mag. prim. educ.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105193332
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.