Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) društvo OGLASNIK d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb), OIB: 97309929902 (u nastavku: Društvo) uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranice posao.hr (uključujući pripadajuće aplikacije za mobilne uređaje) (u nastavku: Web stranica) u vlasništvu Društva.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web stranice, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Članak 1. (Sadržaj Web stranice)

Web stranica predstavlja online platformu koja omogućuje povezivanje poslodavaca i posloprimaca; poslodavci mogu pregledavati životopise posloprimaca, objavljivati oglase za otvorena radna mjesta ili druge vrste angažmana, a posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca, kreirati vlastiti, standardizirani životopis te koristiti druge usluge Web stranice.

Korisnikom Web stranice smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje i/ili usluge dostupne na Web stranici, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Društvo ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

Članak 2. (Korištenje Web stranice)

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranice, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranice moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranice.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranice.

Članak 3. (Postupak registracije)

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranice moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranice, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Članak 4. (Podaci o korisničkom računu)

Svi korisnici Web stranice dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničinog računa od strane druge osobe.

Članak 5. (Obveze korisnika)

Svi korisnici Web stranica i tiskanih izdanja, uključujući oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Pojedini oglasi mogu imati brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti (min/fiksni, min/mob). Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, Društvo savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom moraju prigodom oglašavanja svojih proizvoda i/li usluga na prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu. Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Navedeni oglašivači također moraju osigurati da se na početku svakog poziva prema usluzi s posebnom tarifom najavi cijena poziva i početak naplate te da se omogući prekid poziva nakon najave, u razumnom roku, a prije početka naplate poziva te također moraju, uz prethodnu najavu, prekinuti svaki poziv prema usluzi s posebnom tarifom koji se naplaćuje po minuti, kada iznos troška tog poziva prijeđe iznos predviđen primjenjivim propisima. Naplata SMS poruka i MMS poruka s posebnom tarifom može započeti nakon što je korisnik usluga izričito potvrdio namjeru korištenja takve usluge. Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom dužni su u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013, 71/2014, 72/2017) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Članak 6. (Sadržaj oglasa)

Svi oglasi i drugi sadržaji objavljeni na Web stranici dolaze isključivo od korisnika, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, korisnik je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i drugih objavljenih sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Društvo nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Web stranici nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranice. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Društvo zadržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj procjeni, ukloniti ili ne objaviti bilo koji oglas, životopis ili drugi sadržaj korisnika, a koji je diskriminatoran po bilo kojoj osnovi, ili predstavlja kazneno ili prekršajno djelo, ili predstavlja osnovu za nastanak štete Društvu, drugom korisniku ili trećoj osobi ili je na drugi način nezakonit ili u suprotnosti s Uvjetima korištenja.

Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja ili primjenjivim propisima.

Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Društvom i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite.

Članak 7. (Uvjeti oglašavanja za poslodavce)

Objavljivanje oglasa ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem Cjeniku objavljenom na Web stranici. Poslodavcu je dozvoljeno oglašavati isključivo jednu radnu poziciju/angažman po pojedinom oglasu. Poslodavac ima pravo na dnevni broj pregleda životopisa od maksimalno 1000 pregleda.

Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima Web stranice.

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka Web stranice. Pod zlouporabom baze podataka osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (životopisa posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze životopisa), s namjerom komercijalnog iskorištavanja ili konkuriranja uslugama koje pruža Društvo ili radi nanošenja štete Društvu ili radi korištenja na bilo koji drugi način osim za svrhe pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe. Zabranjeno je korištenje bilo kakvih sustava, aplikacija, software ili programskih rješenja koja automatizirano preuzimaju podatke. U slučaju zlouporabe baze podataka i/ili korištenje podataka protivno zabrani određenoj u ovim Općim uvjetima, poslodavac odgovara za cjelokupnu štetu Društvu i trećim osobama, a Društvo ima pravo raskinuti ugovor o pružanju usluga bez prava Poslodavca na povrat iznosa plaćene usluge zbog ranijeg prestanka ugovora.

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati suprotnima primjenjivim propisima ili diskriminatornima po bilo kojoj osnovi. U takvom slučaju, oglas će biti ispravljen u dijelu i u mjeri u kojoj Društvo smatra primjerenim, uz prethodnu obavijest poslodavcu.

Poslodavac je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj oglasa te točnost i potpunost svih drugih informacija koje je objavio na Web stranici.

Članak 8. (Uvjeti korištenja za posloprimce)

Web stranica omogućava besplatno objavljivanje životopisa posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca.

Objave i izmjene životopisa posloprimaca moguće su samo uz prethodnu registraciju.

Posloprimac je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj životopisa te točnost i potpunost svih drugih informacija koje je objavio na Web stranici.

Članak 9. (Isključenje odgovornosti Društva)

Društvo nije sudionik pravnih poslova i komunikacija koje se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranici i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranice ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranice, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.

Društvo ne jamči za točnost podataka sadržanih u oglasima poslodavaca niti životopisima posloprimaca niti preuzima odgovornost za točnost ili potpunost bilo kojih podataka pruženih od strane bilo kojeg korisnika, odnosno, Društvo ne jamči:

- točnost, istinitost i potpunost oglasa i/ili životopisa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima ili bilo kojih drugih sadržaja objavljenih od strane korisnika;

- točnost, istinitost i potpunost podataka o korisnicima;

- poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima.

Nadalje, Društvo ne jamči:

- da na Web stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;

- da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranici (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika).

Korisnik je dužan Društvu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Članak 10. (Ograničenje uporabe Web stranice)

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice, uključujući ukinuti postojeću registraciju, svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Društvo će osobito onemogućiti korištenje Web stranice korisnicima koji:

- neovlašteno kopiraju sadržaje objavljene na Web stranici te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;

- ne pruže točne, istinite i potpune podatke;

- izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranice, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.

Članak 11. (Zaštita osobnih podataka)

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 12. (Zaštita prava intelektualnog vlasništva)

Prava koja se odnose na Web stranicu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj Web stranice u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

Članak 13. (Dostupnost oglasa)

Poslodavci su izričito suglasni da Društvo može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web stranici koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, Društvo je ovlašteno bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, objaviti na Web stranici.

Članak 14. (Marketing)

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga i za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera.

Članak 15. (Savjeti pravnika)

Savjeti i stavovi pravnika na Web stranici iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim za konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć odvjetnika niti se mogu smatrati savjetima i stavovima Društva.

Članak 16. (Objava Uvjeta korištenja)

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranici.

Članak 17. (Promjene Uvjeta korištenja)

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranicu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Članak 18. (Prava potrošača)

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte [email protected] ili na adresu Društva - Savska cesta 41, Zagreb (Grad Zagreb). Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici potrošači su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s Društvom gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Članak 19. (Mjerodavno pravo i nadležnost)

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.


Prijenos oglasa s Burze rada HZZ-a

Portal posao.hr prenosi one oglase sa službene stranice Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr) za koje poslodavci prethodno dadnu odobrenje, odnosno privolu za objavu u drugim medijima. Portal posao.hr, kao ni društvo OGLASNIK d.o.o. ne odgovaraju za istinitost sadržaja tih oglasa.

 


 

Načini plaćanja

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Sigurnost plaćanja - WS-Pay

WS-Pay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WS-Pay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Omogućujemo vam plaćanje naših usluga plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje po predračunu (virmansko plaćanje)

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, izvršiti ćemo naručenu uslugu.

2. Plaćanje kreditnim karticama:

Visa, MasterCard, Diners i Maestro.

Kartice
*** Od 31.12.2019. više nismo u mogućnosti prihvaćati plaćanja American Express karticama. Za više detalja kontaktirajte našu podršku telefonom: 01/6102-885 ili emailom: [email protected]