Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši referent za pripremu i provedbu programa i projekta (pripravnik) m/ž  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Gospić
Rok prijave:
02.11.2021.

O poslu

Mjesto rada:
GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA
Kontakt:
osobni dolazak: KANIŠKA 55,53000 GOSPIĆ
pisana zamolba: Kaniška 55, 53000 Gospić
Ostale informacije:
Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 15. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2125/66-18-01) od 30. studenog 2018. godine, članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (KLASA: 023-01/19-01/05, URBROJ: 2125/66-01-19-06 od 18. prosinca 2019. godine) te izmjena i dopuna Pravilnika (KLASA: 023-01/20-01/04, URBROJ: 2125/66-01-20-09 od 30. srpnja 2020. god.), izmjena i dopuna Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/03, URBROJ: 2125/66-01/21-16 od 11. lipnja 2021. godine), izmjena i dopuna Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-13 od 08. listopada 2021. godine), izmjena i dopuna Pravilnika (KLASA: 023-01/21-01/08, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 15. listopada 2021. godine), Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e o davanju suglasnosti za zapošljavanje u projektu „PriLIKA za razvoj“ (KLASA: 023-01/21-01/07, URBROJ: 2125/66-01-21-10 od 08. listopada 2021. god.,), Prethodne suglasnosti Ličko-senjske županije o zapošljavanju (KLASA: 100-01/21-01/03, URBROJ: 2125/1-02-21-02 od 12. listopada 2021. godine), v.d. ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto - viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata (pripravnik) – 1 izvršitelj Mjesto rada: Gospić Radni odnos: na određeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od 4 mjeseca. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Uvjeti: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih područja znanosti;
aktivno znanje engleskog jezika;
poznavanje rada na računalu;
hrvatsko državljanstvo;
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 3 mjeseca,
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
Ukoliko kandidat posjeduje potvrde (certifikate) o pohađanju edukacija iz područja pripreme i provedbe EU projekata te vozačku dozvolu B kategorije, potrebno je iste priložiti uz prijavu. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku. Opis poslova: Pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
Pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Ličko-senjske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
Provodi županijske razvojne programe za koje Agencija ima ovlasti od osnivača;
Pruža stručnu pomoć u provedbi programa nadležnog Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj;
Pomaže u izradi redovitih izvješća o napretku u pripremi i provedbi programa i projekata;
Administrativna je podrška u pripremi i vođenju programa i projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora;
Ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Odsjeka te predlaže načine rješenja problema;
Prema potrebi sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za izradu propisa strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odsjeka;
Obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka, odnosno poslove po nalogu nadređenih.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Internet stranicama Ustanove kao i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osobno ili poštom, preporučeno na poslovnu adresu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, Kaniška 55, 53000 Gospić s naznakom: „NE OTVARATI – prijava za natječaj za radno mjesto – viši referent za pripremu i provedbu programa i projekata (pripravnik). Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog radnog mjesta, potrebno je dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08 i 69/17). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje v.d. ravnateljica Javne ustanove Razvojne Agencije Ličko-senjske županije - LIRA. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidatima s te liste upućuje poziv na testiranje radi provjere stručnih sposobnosti kao i poziv na razgovor (intervju). Kandidat koji nije pristupio testiranju odnosno razgovoru (intervju) smatra se da je povukao prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatom u postupku. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su: Zakon o regionalnom razvoju ( NN 147/14, 123/17 i 118/18);
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17);
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/2018), izmjene i dopune Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 006/2020), ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 020/2020), izmjene i dopune Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 070/2020), izmjene i dopune Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 054/2021);
Poznavanje sustava EU fondova u RH (izvor: https://strukturnifondovi.hr/ i www.safu.hr ).
Detalji o vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će dostavljeni svim kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete elektroničkom poštom na adresu navedenu u zamolbi/životopisu. Ako se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete istog ili ne zadovolje provjeru stručnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Ustanova zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja. O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od najviše 15 dana od donošenja odluke o odabiru. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117934996
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.