Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ učiteljica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC'
Kategorija:
Mjesto rada:
Lastovo
Rok prijave:
30.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
LASTOVO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC'
Kontakt:
pismena zamolba: Dolac 11, 20 290 Lastovo
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole „Braća Glumac“ ravnateljica Osnovne škole „Braća Glumac“ objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Učitelj matematike, mjesto rada Lastovo
1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) Učitelj matematike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona: TOČKE STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV a) Matematika smjer: nastavnički ili bez označenog smjera diplomski sveučilišni studij magistar edukacije matematike sveučilišni dodiplomski studij profesor matematike Matematika i informatika smjer: nastavnički ili bez označenog smjera integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomski sveučilišni studij magistar edukacije matematike i informatike sveučilišni dodiplomski studij – profesor matematike i informatike Matematika i fizika/ Fizika i matematika smjer: nastavnički diplomski sveučilišni studij integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar edukacije matematike i fizike – magistar edukacije fizike i matematike sveučilišni dodiplomski studij – profesor matematike i fizike – profesor fizike i matematike b) Matematika svi smjerovi/programi – diplomski sveučilišni studij magistar matematike (bez obzira na smjer) – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer matematike (bez obzira na smjer) Računarstvo i matematika – diplomski sveučilišni studij magistar računarstva i matematike Teorijska matematika – diplomski sveučilišni studij magistar matematike Diskretna matematika i primjene – diplomski sveučilišni studij magistar matematike Financijska i poslovna matematika – diplomski sveučilišni studij magistar matematike Matematička statistika – diplomski sveučilišni studij magistar matematike Primijenjena matematika – diplomski sveučilišni studij magistar matematike Učiteljski studij – četverogodišnji dodiplomski stručni studij diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Matematike Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS-a iz matematike – diplomski sveučilišni studij magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz matematike – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz matematike c) Matematika svi smjerovi/ programi – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) edukacije matematike sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike Matematika i informatika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i informatike Matematika i fizika – preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike U prijavi na natječaj kandidat/kinja navodi osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://www.os-bglumac-lastovo.skole.hr/skola/dokumenti_skole/akti Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen dana 22.rujna 2020.g. na mrežnim stranicama škole http://os-bglumac-lastovo.skole.hr/skola/natjecaji_na_radno_mjesto i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 30.rujna 2020.g. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola „Braća Glumac“, Dolac 11, 20290 Lastovo s naznakom „za natječaj- naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://www.os-bglumac-lastovo.skole.hr/ najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 23. stavku 4. Pravilnika.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108994965
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.