Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica glazbene kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipovac
Rok prijave:
25.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
LIPOVAC, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC
Ostale informacije:

REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC CVJETNO NASELJE 8 32246 LIPOVAC KLASA: 112-07/19-01/09 URBROJ: 2188-30-01-19-01 LIPOVAC,17.10.2019. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18),članka 13. Pravilnika o radu, te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu Pravilnik) školske ustanove, ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, objavljuje: N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica na nepuno neodređeno radno vrijeme – 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 06/2019). Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, domovnica, diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provesti će se vrednovanje – prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja na školskoj mrežnoj stranici http://os-lipovac.skole.hr/ objavit će se datum i vrijeme održavanja te sadržaj i način vrednovanja kandidata. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja,a objavljen je 17.10.2019. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna Škola Lipovac, Cvjetno naselje 8, 32246 Lipovac s naznakom „za natječaj-učitelj/ica glazbene kulture“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ravnatelj: Grgur Jurković, prof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103769819
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.