Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
23.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
11 sat tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA SAVSKI GAJ
Kontakt:
pisana zamolba: Remetinečka cesta 64a
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Savski Gaj, te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj Osnovne škole Savski Gaj, Zagreb, Remetinečka cesta 64a objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa NAZIV RADNOG MJESTA: Učitelj/ica matematike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA: Osnovna škola Savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (''Narodne novine'' broj: 6/19, 75/20 ). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (''Narodne novine'' broj: 82/08 i 69/17). DOKUMENTI I PRILOZI KOJIME SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ: 1. prijavu na natječaj u koju je potrebno je navesti osobne podatke: - ime i prezime - datum i mjesto rođenja - adresu stanovanja - broj telefona/mobitela - e-mail adresu Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 2. životopis 3. presliku diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 4. dokaza o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) 5. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko kazneno djelo glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od dana raspisivanja natječaja 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja 7. za inozemne obrazovne kvalifikacije u inozemstvu – rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Navedena dokumentacija odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te prijavu koja je vlastoručno potpisana. Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu dokumentaciju ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaj, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (''Narodne novine'' broj: 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (''Narodne novine'' broj: 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (''Narodne novine'' broj: 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe u svrhu natječajnog postupka od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Podaci koje Osnovna škola Savski Gaj prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristiti će se i dalje obrađivati u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, odnosno uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (''Narodne novine'' broj: 42/18). NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj: 121/17 i 98/19) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj: 121/17 i 98/19). Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj: 121/17 i 98/19) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj: 33/92, 57/92,77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj: 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima. NAČIN PROCJENE ODNOSNO VREDNOVANJA KANDIDATA Kandidat koji je natječajnu dokumentaciju dostavio pravodobno sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava formalne uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika. Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje ne obavještavaju se o razlozima ne uvrštavanja na listu kandidata. Kandidat koji se ne odazove procjeni odnosno vrednovanju neće se smatrati kandidatom. Kandidati prijavljeni na natječaj o načinu, području provjere, vremenu i mjestu održavanja procjene odnosno vrednovanja te o rezultatima natječaja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Škole: www.os-savski-gaj-zg.skole.hr ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i vrijedi od 15.4.2021. do 23.4.2021. godine. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjete iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poštom na adresu Osnovne škole Savski Gaj, Zagreb, Remetinečka cesta 64a, s naznakom „za natječaj-učitelj/ica matematike''.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112885920
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.