Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.03.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica likovne kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Belec
Kategorija:
Mjesto rada:
Belec
Rok prijave:
04.03.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BELEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Belec
Kontakt:
pisana zamolba: OŠ Belec, Belec 50, 49254 Belec
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) ravnateljica Osnovna škola Belec raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto: Učitelj likovne kulutre (m/ž) – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno
Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). http://os-belec.skole.hr/dokument
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja, prijave se šalju na adresu: OŠ Belec (za natječaj), Belec 50, 49254 BELEC Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave putem elektroničke pošte neće se razmatrati. Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj. ( http://os-belec.skole.hr/upload/os-belec/images/static3/797/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_2_5_2019.PDF ) Slanjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu OŠ Belec za korištenje i obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe natječaja. Poziv na testiranje i rezultati natječaja objaviti će se u zakonskom roku putem mrežne stranice OŠ Belec, http://os-belec.skole.hr/skola/ploca Testiranje kandidata: Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provesti će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Belec. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010., NN 82/2019)
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
111708549
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.