Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica klavira  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec
Kategorija:
Mjesto rada:
Mursko Središće
Rok prijave:
24.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
MURSKO SREDIŠĆE, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec
Kontakt:
pismena zamolba: Vladimira Nazora 14, 40 000 Čakovec
Ostale informacije:

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec objavljuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa - Učitelj/ica klavira, PO Mursko Središće - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena - zamjena Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/18 i 69/17). Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu (93/14, 127/17), svi kandidati/kinje moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), prema čl. 4., 5. i 6. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01) i ostalim važećim propisima. Radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela navedena u čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi niti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Po isteku natječaja, na mrežnoj stanici Škole: https://umjetnicka-skola-miroslav-magdalenic.com.hr, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata/kinja objavit će Odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata/kinja, te datum, vrijeme i mjesto testiranja, najmanje tri (3) dana prije testiranja. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - rodni list - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona, ne starije od dana raspisivanja natječaja. - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Kandidati/kinje dokumente dostavljaju u neovjerenoj preslici koji se ne vraćaju, a prije potpisivanja ugovora predočit će se u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16). Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati/kinje koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika: https://umjetnicka-skola-miroslav-magdalenic.com.hr/uploads/opci_akti/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zapo%C5%A1ljavanja.pdf Kandidati/kinje prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svom dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Natječaj je dana 16.10.2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec. Rok za dostavu prijava je 24.10.2019. godine Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole Vladimira Nazora 14, Čakovec, s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti izvješteni putem mrežne stranice Škole http://www.umjetnicka-skola-miroslav-magdalenic.com.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema čl. 21 st. 4. Pravilnika.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103730514
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.