Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
03.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina
Kontakt:
pisana zamolba: Školska 14, 52470 Umag
Ostale informacije:
OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE, UMAG SCUOLA ELEMENTARE “MARIJA I LINA“ UMAGO KLASA: 112-03/21-01/56 URBROJ: 2105/05-15/01-21-3 Umag, 25. studenog 2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19,64/20), Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Marije i Line, Umag,S.E. „Marija i Lina“ Umago KLASA : 003-05/19-01/07 URBROJ: 2105-18-01/19-01 od dana 4. srpnja 2019., članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Marije i Line, Umag, S.E. „Marija i Lina“ Umago KLASA: 003-05/09- 01-01 URBROJ: 2105-18-10/15-01 od 16. ožujka 2015. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Osnovne škole Marije i Line, Umag, S.E.„Marija i Lina“, Umago KLASA:003-05/19-01/05 URBROJ: 2105-05/18-01/19-01 od 4. lipnja 2019. , članka 68. Statuta Osnovne škole Marije i Line, Umag, S.E. „Marija i Lina“, Umago KLASA:012-03/19-01-01 URBROJ: 2105-18-01/19-04 od 10. svibnja 2019. godine, ravnateljica Osnovne škole Marije i Line – Scuola elementare „Marija i Lina“ Umag- Umago dana 25. studenog 2021. godine raspisuje za radno mjesto: N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, od 8 sati dnevno odnosno za 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena radi zamjene odsutne radnice radi potrebe održavanja nastave Mjesto rada: Matična škola Umag, Školska 14, a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca Radno iskustvo: nije važno Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17). Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( članak 105.) („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine„ broj 6/2019) i Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 75/20). (članak 6. Pravilnika) Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan/na je, u prijavi na natječaj, priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije, sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj radi pristupa reguliranoj profesiji. Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( „Narodne novine“ broj 82/15) za diplome stečene u inozemstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznanju inozemne stručne kvalifikacije u RH. Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada Radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu - diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika) - dokaz o državljanstvu (preslika) - elektronički zapis o radno pravnom statusu (“e-radna knjižica“) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika) - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 6 mjeseci (preslika) („uvjerenje o nekažnjavanju) Navedene isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Kandidat koji je izabran po natječaju dužan je nakon izbora, prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike traženih dokumenata. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio/la u postupku, izvršit će se uvid u izvornu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu. U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o provedbi natječajnog postupka) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u vrijeme objave ovog natječaja, prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze. Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. te čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 84/2021) da su uz prijavu na natječaj dužne pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i uz prijavu na natječaj priložiti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 84/2021) . Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) sukladno članku 48. stavcima 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01,103/03, 148/13,98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18,32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem nekog drugog posebnog Zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu te svu ostalu dokumentaciju temeljem koje ostvaruju pravo prednosti. Prije zapošljavanja, potrebno je priložiti izvornike rješenja na uvid. Kandidati koji ispunjavanju uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu, odnosno razgovor - intervju pred povjerenstvom prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Marije i Line, Umag, S.E. „Marija i Lina“ Umago KLASA: 003-05/19- 01/07 URBROJ: 2105-18-01/19-01 koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole. (poveznica: http://os-marijeiline-umag.skole.hr/akti_i_dokumenti) Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj održat će se 8. prosinca 2021. godine , a o točnom vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni putem web stanice (poveznica: http://os-marijeiline-umag.skole.hr/skola/javni_pozivi) i putem kontakta (e-mail ili broj mobitela/telefona kojeg su priložili u prijavi). Povjerenstvo može zatražiti i održavanje oglednog nastavnog sata za učitelje ili druge praktične provjere, sukladno Pravilniku o zapošljavanju u Osnovnoj školi Marije i Line, Umag, S.E. „Marija i Lina“ Umago. Ako kandidat ne pristupi procjeni - intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu škole : Osnovna škola Marije i Line, Umag Školska 14, 52470 UMAG, s obveznom naznakom "za natječaj učitelj engleskog jezika – određeno PUNO ". Rok za prijavu kandidata je od 25.11.2021. do 3.12.2021.godine. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati! S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole (poveznica: http://os-marijeiline-umag.skole.hr/skola/javni_pozivi) u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole 25. studenog 2021. godine. Ravnateljica: Sanja Zakinja, prof.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118655204
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.