Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica edukator rehabilitator  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'STJEPANA RADIĆA'
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
10.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA 'STJEPANA RADIĆA'
Kontakt:
pisana zamolba: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8.
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto UČITELJA/ICE EDUKATORA REHABILITATORA 1. UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILTATOR - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme; novootvoreni poslovi - puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - mjesto rada: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, Metković Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno - obrazovnog rada - posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) - posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20) - da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Kandidat koji se prijavljuje na natječaj obvezan je prijavu na natječaj vlastoručno potpisati te u prijavi navesti i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te svoje osobne podatke (osobno ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i po mogućnosti email adresu). Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: - životopis - dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja ( preslika diplome o završenom studiju) - dokaz o državljanstvu - uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, odnosno da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od dana objave natječaja. - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata koje se ne vraćaju kandidatu nakon završenog natječajnog postupka (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu. Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića. Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20 350 Metković, s napomenom „ZA NATJEČAJ – EDUKATOR REHABILITATOR- novootvoreni poslovi“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanja na temelju članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. ,39/18., i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima to isto pravo ostvaruju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) pozivaju se da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Za kandidate koji su se prijavili na natječaj, a koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Radića, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Stjepana Radića, Metković, www.os-sradica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „DOKUMENTI“, podrubrici „ PROPISI (OŠ STJEPANA RADIĆA)“. Procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti kandidata obavit će se prema odredbama Pravilnika. Kandidati su obvezni pristupiti procjeni i vrednovanju znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Stjepana Radića. Povjerenstvo utvrđuju listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje. Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Stjepana Radića, Metković, www.os-sradica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja s Povjerenstvom objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Osnovne škole Stjepana Radića, Metković, www.os-sradica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV NA TESTIRANJE“ O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Stjepana Radića, Metković, www.os-sradica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „REZULTATI NATJEČAJA“, u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom, a iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Natječaj je objavljen 2. prosinca 2021.g. na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 10. prosinca 2021. godine Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Stjepana Radića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18). Klasa: 112-02/21-01/03 Urbroj: 2148-14-01-21-11 Metković, 2. prosinca 2021. godine Ravnateljica: Božena Nikoletić, prof.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118825545
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.