Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Strukovni/a učitelj/ica – za održavanje toplinskih postrojenja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Novi Zagreb
Rok prijave:
27.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U ZAGREBU
Kontakt:
pisana zamolba: ZATVOR U ZAGREBU
Ostale informacije:
Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15,138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/20-01/357, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-39 od 22. prosinca 2021. godine Zatvor u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 10.6.14.5. ODJEL FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA 10.6.14.5.1. PODODSJEK ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA STRUKOVNI UČITELJ – ZA ODRŽAVANJE TOPLINSKIH POSTROJENJA – 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Potrebni stručni uvjeti: - Srednja stručna sprema tehničke ili obrtničke struke, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja - i položen državni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. U odgovarajuće radno iskustvo, sukladno članku 48. stavak 5. Zakona o državnim službenicima, uračunava se i vrijeme obavljanja poslova na temelju članka 62. stavka 1. toga Zakona (povjeravanje poslova državnog tijela na temelju ugovora o djelu) te vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s odredbama toga Zakona i važećeg Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova. Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Na Javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen ispit za ložača centralnog grijanja, uz obvezu polaganja ispita za rukovanje energetskim postrojenjima sukladno članku 4. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima („Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15) u roku koji će se utvrditi rješenjem o rasporedu na radno mjesto. Obvezni probni rad traje tri mjeseca, sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o državnim službenicima. Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje upravitelj Zatvora u Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Sadržaj i način testiranja, određen je sukladno članku 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Na temelju rezultata testiranja i provedenog razgovora (intervjua), Komisija će predložiti upravitelju Zatvora u Zagrebu, kandidata/kinju za prijam na radno mjesto iz Javnog natječaja. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Zatvora u Zagrebu https://pravosudje.gov.hr/zatvorski-sustav/tijela-zatvorskog-sustava/zatvori/zatvor-u-zagrebu/natjecaji-6780/6780 istovremeno s objavom javnog natječaja. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja bit će objavljena na web-stranici web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Zatvora u Zagrebu https://pravosudje.gov.hr/zatvorski-sustav/tijela-zatvorskog-sustava/zatvori/zatvor-u-zagrebu/natjecaji-6780/6780, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Javni natječaj, o čemu mu/joj se, u pravilu elektroničkom poštom, dostavlja pisana obavijest. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom. Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) te članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti: 1. životopis 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe) 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice) 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje b) preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o djelu). Napomena: – iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje 5. preslik svjedodžbe ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni ispit) 6. preslik uvjerenja o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno potvrdu (licencu) o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima, (ako je kandidat/kinja položio/la stručni ispit za ložača centralnog grijanja). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: ZATVOR U ZAGREBU, dr. Luje Naletilića 1, 10000 Zagreb s naznakom: „Za javni natječaj – radno mjesto – strukovni učitelj za održavanje toplinskih postrojenja“. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Zatvor u Zagrebu. O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/ ) i na web-stranici Zatvora u Zagrebu (https://pravosudje.gov.hr/zatvorski-sustav/tijela-zatvorskog-sustava/zatvori/zatvor-u-zagrebu/natjecaji-6780/6780 ) Dostava rješenja kandidatu/kinji smatra se obavljenom istekom 8. dana od javne objave istog na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, upravitelj Zatvora u Zagrebu će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119865177
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.