Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.04.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni savjetnik/stručna savjetnica u stručnoj službi za profesionalnu rehabilitaciju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
24.04.2021.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
Kontakt:
pisana zamolba: Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: sudjelovanje u provođenju postupaka profesionalne rehabilitacije
sudjelovanje u procjeni radnog funkcioniranja korisnika
prikupljanje radne anamneze korisnika
obavljanje pripremne radnje u svrhu provedbe usluga profesionalne rehabilitacije
obavljanje poslova voditelja slučaja
Na temelju članka 27. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 112-02/21-01/19 URBROJ: 524-04-01-02/1-21-2 od 14. siječnja 2021. godine, ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni savjetnik, u Stručnoj službi za profesionalnu rehabilitaciju, u Odjelu rehabilitacijske procjene, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj) na puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij edukacijske rehabilitacije - najmanje 1 godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme - odobrenje za samostalan rad - aktivno znanje jednog svjetskog jezika - osposobljenost za samostalan rad na osobnom računalu. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte za kontakt). Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: - životopis - preslik osobne iskaznice - dokaz o odgovarajućem stupnju stručne spreme i području obrazovanja (preslik diplome) - elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“) - dokaz o radnom iskustvu od najmanje jedne godine u odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (primjerice ugovor o radu i/ili rješenje o rasporedu na radno mjesto i/ili potvrda poslodavca koji sadrži vrstu poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili dr.) - preslika odobrenja za samostalan rad - elektronički zapis ili presliku uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“). Sve isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a odabrani kandidat obvezan je predočiti izvornike isprava prije sklapanja ugovora o radu. Pod aktivnim znanjem jednog svjetskog jezika podrazumijeva se sposobnost uspješnog komuniciranja, govornog i pisanog, što odgovara stupnjevima B1, B2, C1 i C2 Europske jezične mape, na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku. Pod osposobljenošću za samostalan rad na osobnom računalu podrazumijeva se samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu, rad s internetom i elektroničkom poštom. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze propisane tim zakonom potrebne za ostvarivanje prava prednosti, a koji su navedeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843). U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje zakon, vrijede dokazi iz Zakona. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka, s naznakom: »Prijava na natječaj za zapošljavanje – ne otvarati«. Prijave se mogu dostaviti i osobno u zatvorenoj koverti, s navedenom naznakom. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Uredna prijava je ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. S kandidatima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem provest će se razgovor te po potrebi pisano testiranje, kojima će se utvrđivati stručna i radna znanja i iskustva, sposobnosti i vještine kandidata vezano uz potrebe radnog mjesta. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora te izvori za pisano testiranje, ako se ono bude provodilo, objavit će se na mrežnoj stranici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka (https://www.cpr-rijeka.hr/katalog-informacija/natjecaji/) uz navođenje inicijala i godine rođenja kandidata. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru ili pisanom testiranju smatra se da su povukli prijavu na natječaj. Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je objavljen na internetskim stranicama Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. Osobni podaci kandidata obrađuju se u svrhu provedbe javnog natječaja, na temelju legitimnog interesa da se kroz natječajni postupak izabere najprikladniji kandidat/kinja za radno mjesto. Prijavom na natječaj kandidat je izričito suglasan da Centar može obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, što uključuje i dostavu obavijesti o izabranom kandidatu svim kandidatima te objavu podataka o izabranom kandidatu (ime i prezime, stručna sprema, stručna kvalifikacija) na mrežnoj stranici Centra. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Centru šest mjeseci od završetka natječaja, nakon čega će se uništiti. Na temelju rezultata selekcijskog postupka ravnatelj Centra donosi odluku o odabiru kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Obavijest o izboru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Centra. Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Centra.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
112910042
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.