Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca za pravne poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
28.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Kontakt:
pismena zamolba: Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – OUSRH i 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), Plana prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu (Narodne novine, broj 27/20), članka 49.a Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20) i na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/360, URBROJ: 514-03-01-02/6-20-3 od 20. kolovoza 2020. i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/39, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 31. kolovoza 2020., pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE Područni ured u Osijeku za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - 1 izvršitelj/ica - mjesto rada Osijek Stručni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit II razine
dobro poznavanje engleskog jezika
dobro poznavanje rada na računalu
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Stručni uvjet naveden u prvoj stavci, ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv službe i radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome – osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj
dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke) b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni ispit)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) te razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom https://posi.hr . Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom obustavit će postupak po ovom natječaju. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Pravobranitelja za osobe s invaliditetom: https://posi.hr i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://uprava.gov.hr/ . Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108948154
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.