Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.08.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca psiholog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić MALI KAJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
04.08.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić MALI KAJ
Kontakt:
pisana zamolba: Ivana Gorana Kovačića 13, 49000 Krapina
Ostale informacije:
- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno).

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali kaj.
Stručna sprema: VSS
- visoka stručna sprema, diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije, - magistar/tra psihologije, prof. psiholog, dipl. psiholog.
Posebni uvjeti: položen stručni ispit,
1 godina radnog iskustva,
da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
probni rad 3 mjeseca.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos: punoljetnost,
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu - prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis (s posebnim osvrtom na dosadašnji rad u struci);
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice);
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika);
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima o radnom stažu evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne stariju od dana objave ovog natječaja;
potvrda predškolske ustanove ili drugog poslodavca odnosno preslika ugovora o radu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja;
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) u istu svrhu i s istim rokovima;
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) u istu svrhu i s istim rokovima;
izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisana).
potvrdu prethodnog poslodavca o razlogu prestanka Ugovora o radu (ukoliko je kandidat trenutno bez zaposlenja).

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Mali kaj Ivana Gorana Kovačića 13 49000 Krapina (Za natječaj – psiholog, na određeno vrijeme – NE OTVARAJ)
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja će biti pozvani na razgovor (intervju).
O terminima razgovora kandidati će biti obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića pismenim putem.
Nakon izvršenog natječaja ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića dana 28. srpnja 2021. godine i traje do 04. kolovoza 2021. godine.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
115434036
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.