Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Savjetnik/ savjetnica za financije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINA BLATO
Kategorija:
Mjesto rada:
Blato
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BLATO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINA BLATO
Kontakt:
pismena zamolba: Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato
Ostale informacije:
Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove Općine Blato za radno mjesto: SAVJETNIK ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca Osobe, prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a: punoljetnost hrvatsko državljanstvo; zdravstvena sposobnost. Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen državni stručni ispit poznavanje rada na računalu Uvjet iz točke 1. posebnih uvjeta za prijam u službu ispunjavaju i osobe koje su po prijašnjim uvjetima stekle visoku stručnu spremu Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit i mogu biti primljene u službu pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a. Na javni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Kandidat se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice); dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome); preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu; dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a); izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave - kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja); vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Postupak prijma u službu obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata, kojoj mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Na web stranici Općine Blato www.blato.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Blato objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanja 5 dana prije održavanja provjere. Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato, s naznakom; “Natječaj za radno mjesto savjetnik za financije- ne otvarati“. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Općina Blato zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103549459
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.