Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece - pripravnik (volonter)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Stari
Rok prijave:
13.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL STARI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'
Kontakt:
pismena zamolba: ULICA BIRNJA 13, KAŠTEL STARI
Ostale informacije:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ na 17. sjednici održanoj 04. prosinca 2019. donijelo je ODLUKU O OBJAVLJIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO: Odgojitelj predškolske djece pripravnik (volonterski rad) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 1 godine -2 izvršitelja Osim općih uvjeta (punoljetnost i hrvatsko državljanstvo), osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i posebne uvjete prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 , 94/13 I 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj: 133/97) i Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Kaštela“: VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima – odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muške i ženske osobe. Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: - životopis < >Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st.2.) b) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st.4.) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja (ordinacija medicine rada) Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona.Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladni članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić „Kaštela“ Ulica Birnja 13 21216 Kaštel Stari, s naznakom „Natječaj za Odgojitelj predškolske djece pripravnik (volonterski rad) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 1 godine -2 izvršitelja – ne otvaraj“. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o odabiru kandidata na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Kaštela“. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se njegovo ime i prezime objavi na mrežnim stranicama vrtića i da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića „Kaštela“. Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kaštela“. Datum objave natječaja je 05. prosinca 2019.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104691823
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.