Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica strukovno teorijskih predmeta  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
08.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
13 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kontakt:
pisana zamolba: ŠKOLSKA 3, 31300 BELI MANASTIR
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnateljica Druge srednje škole Beli Manastir objavljuje: N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu NASTAVNIK/CA STRUKOVNO - TEORIJSKIH PREDMETA VETERINARSKE STRUKE ZA NASTAVNE PREDMETE: ANIMALNA HIGIJENA, UVOD U VETERINARSKU STRUKU I PRAĆENJE PRAKTIČNE NASTAVE - na neodređeno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca
Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17). U prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt podatke (broj telefona/mobitela), e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, vlastoručno potpisan
presliku diplome odnosno dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
presliku dokaza o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica)
presliku rodnog lista
elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja - original ili elektronički zapis).
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14,39/18, 32/20) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, pozvati se na pravo prednosti i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, te priložiti izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa po toj osnovi te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojega je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, o čemu se dostavlja obavijest o razlogu zbog kojeg se ne smatra kandidatom. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane provest će se postupak razgovora s kandidatima (intervju) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir: http://ss-druga-bm.skole.hr/upload/ss-druga bm/images/static3/2298/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima (intervjua) bit će objavljeno najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na mrežnoj stranici škole http://ss-druga-bm.skole.hr/ Razgovor s kandidatima (intervju), provodi se na način da kandidat odgovara na postavljena pitanja, simulaciju rješavanja slučajeva radnog mjesta ili na drugi prikladan način. Prilikom razgovora s kandidatom (intervjua), članovi povjerenstva procjenjuju profesionalne ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta. U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Drugoj srednjoj školi Beli Manastir za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave na natječaj dostavljaju se poštom s naznakom „ZA NATJEČAJ - NASTAVNIK/CA STRUKOVNO - TEORIJSKIH PREDMETA VETERINARSKE STRUKE“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole http://ss-druga-bm.skole.hr/ u roku od 15 dana o dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118776156
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.