Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.01.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BRAČ-SUPETAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Supetar
Rok prijave:
07.01.2021.

O poslu

Mjesto rada:
SUPETAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
31 sat tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BRAČ-SUPETAR
Kontakt:
pismena zamolba: Kralja Petra Krešimira IV. 2, 21400 Supetar
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), članaka 6.-8. Pravilnika o radu, članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) v.d. ravnatelj SREDNJE ŠKOLE BRAČ, Supetar, Jakša Matulić, inž. raspisuje N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Nastavnik/ca engleskog jezika 1 izvršitelj (m/ž), nepuno radno vrijeme od 31 sat ukupnog rada tjedno, na određeno vrijeme (zamjena do povratka s bolovanja)
Potrebno zvanje: profesor engleskog jezika i književnosti
Mjesto rada: SREDNJA ŠKOLA BRAČ, Supetar
UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete u skladu sa čl. 105. i 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20 ). i posebne uvjete prema članku 3. toč.8.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) te članku 6. Pravilnika o radu Škole (KLASA: 035-01/15-01/19; URBROJ:2104-37-15-01 od 17.12.2015.) uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, sukladno čl. 25. st. 2. toč. 4. TKU za službenike i namještenike u javnim službama NN 128/17. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaje se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 1. životopis 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. dokaz o državljanstvu 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN, br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11.), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se obaviti usmeno, prema čl.17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koji je dostupan na poveznici Škole http://www.ss-brac-supetar.skole.hr Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na web stranici Škole: http://www.ss-brac-supetar.skole.hr u roku od 5 dana od zadnjeg dana roka za slanje prijave na natječaj. Literatura: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) - https://www.zakon.hr Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. ( od 29.12.2020. do 07.01.2021.) Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti neposredno u tajništvo Škole ili poštom na adresu: SREDNJA ŠKOLA BRAČ, Kralja Petra Krešimira IV. 2, 21400 Supetar – s naznakom „Za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice Škole (http://www.ss-brac-supetar.skole.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, Ispostava Supetar, od 29.12.2020.god. do 07.01.2021.god.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110633968
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.