Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica strukovno-teorijskih predmeta i praktične nastave iz područja veterine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
28.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43
Ostale informacije:
Opis poslova: izvođenje nastave strukovo-teorijskih predmeta i praktične nastave iz područja veterine.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac, ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnik strukovno-teorijskih predmeta i praktične nastave iz područja veterine - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Mjesto rada: Karlovac, Stjepana Mihalića 43. UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99). Za radno mjesto - Nastavnik strukovno-teorijskih predmeta i praktične nastave iz područja veterine traži se sljedeća stručna sprema: Doktor veterinarske medicine ili dipl. veterinar. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1. životopis 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. potvrda o pedagoško-psihološkoj naobrazbi (ukoliko postoji) 4. dokaz o državljanstvu 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO–a 6. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana od dana objave natječaja). Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Takvi kandidati dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju i iz kojih se vidi navedeno pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19) trebaju uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i ženske osobe. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("NN" br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju, te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj školi Karlovac. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole na linku http://www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr Vrijeme i mjesto održavanja procjene bit će objavljeno na mrežnim stranicama škole na linku: http://www.ss-prirodoslovna-ka.skole.hr najmanje 3 dana prije dana određenog za održavanje testiranja, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Natječaj je objavljen 18.9.2020. godine. Prijave je potrebno dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Prirodoslovna škola Karlovac, Stjepana Mihalića 43, 47000 Karlovac, s naznakom „za natječaj_dodati za koje radno mjesto “. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stanice Prirodoslovne škole Karlovac u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108934633
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.