Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca fizike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Kutina
Rok prijave:
10.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
29 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA
Kontakt:
pisana zamolba: MATE LOVRAKA 3, 44320 KUTINA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: ZOOOSŠ) i Pravilnika o zapošljavanju te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Tina Ujevića, ravnatelj, Saša Sambolek, prof. objavljuje:


N A T J E Č A J za radno mjesto
NASTAVNIK/CA FIZIKE (M/Ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena.


Prijave na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce fizike, mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 105. i članka 106. ZOOOSŠ kao i članka 2., točke 19. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996 i 80/1999).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo te priložiti propisane dokaze o istome.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno članku 13., stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
životopis,
diplomu odgovarajućeg studija odnosno dokaz o stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. ZOOOSŠ (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

U prijavi se obvezno naznačuje: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresa za primanje elektroničke pošte na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Svu dokumentaciju neposredno dostaviti ili poslati poštom u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu škole: Srednja škola Tina Ujevića, Mate Lovraka 3, 44320 Kutina., s naznakom „za natječaj“ te navesti za koje radno mjesto. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti izvornike, odnosno navedene isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju odnosno procjeni prema odredbama Aneksa 1 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Tina Ujevića. http://ss-tujevica-kt.skole.hr/skola_dokumenti/zakoni_i_propisi Način i vrijeme procjene odnosno vrednovanju kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objaviti će se na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave. http://ss-tujevica-kt.skole.hr/skola_copy Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. Natječaj je objavljen 25. studenog 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Tina Ujevića, a rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave odnosno do 10. prosinca 2021. O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole. http://ss-tujevica-kt.skole.hr/skola_copy
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118629650
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.