Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine - specijalizant/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
16.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Kontakt:
osobni dolazak: NAZOROVA 23, PULA
pisana zamolba: Nazorova 23, 52100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) te sukladno odobrenju Ministarstva zdravstva KLASA: 131-01/21-01/37, URBROJ: 534-03-3-1/6-21-2 od 13. listopada 2021. godine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana, objavljuje
NATJEČAJ za prijem u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme, uz upućivanje na specijalizaciju iz školske i adolescentne medicine - 2 pristupnika -
Opći uvjeti koje pristupnici za zasnivanje radnog odnosa i odobrenje specijalizacije moraju ispuniti su: - završen sveučilišni diplomski studij medicine (s tim izjednačen VSS doktor medicine) - odobrenje za samostalan rad.
U prijavi/zamolbi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Uz prijavu/zamolbu treba priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: presliku domovnice
presliku dokaza o završenom stupnju obrazovanja
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
presliku odobrenja za samostalan rad
presliku prijepisa položenih ispita na studiju
presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
presliku potvrde o duljini trajanja studija – za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnog dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu – potrebno je priložiti pisani dokaz
presliku nagrada za vrijeme studija - nagrada rektora Sveučilišta
nagrada dekana medicinskog fakulteta
presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao
popis objavljenih radova i preslike radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakomo tome je li rad objavljen u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (i kojim), je li rad objavljen »in extenso«, odnosno radi li se o ostalim radovima i sažecima te je li pristupnik prvi autor ili koautor rada
presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
dokaz o radnom stažu - potvrdaHrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)
presliku vozačke dozvole „B“ kategorije

Sve isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a na razgovoru s Povjerenstvom pristupnik/ica su obvezni predočiti izvornike isprava.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pristupnik/ica koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnik/ica koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Pristupnik/ica koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17). Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj pristupnik/ica daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe Natječaja. Prijavom na natječaj pristupnik/ica su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Nastavnog zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Psihološko testiranje pristupnika prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se tijekom postupka odabira pristupnika. S pristupnicima će se održati stručni razgovor (intervju), u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. Pristupnici će se o terminu razgovora s Povjerenstvom izvijestiti putem elektroničke pošte. Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15). Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20), Nastavni zavod će prije primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabranog pristupnika pribaviti dokaz da isti nije osuđivan za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,101/17, 118/18, 126/19, 84/21) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Prijave na natječaj se, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52100 Pula, ili se mogu predati osobno u urudžbeni zapisnik na adresi u Puli, Nazorova 23, tijekom radnog vremena od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00-10:30) s naznakom: „NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU – ne otvarati“, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog pristupnika, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima. S izabranim pristupnikom sklopiti će se ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Obavijest o odabiru pristupnika biti će javno objavljena na oglasnoj ploči Nastavnog zavoda i web stranici www.zzjziz.hr, odjeljku „Zapošljavanje kadrova “ u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118781312
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.