Doktor/ doktorica medicine specijalist/ specijalistica  HZZ OGLAS

3 dana do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Cres
Rok prijave:
10.05.2021.

O poslu

Mjesto rada:
CRES, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
5 mjeseci
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Samački smještaj
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pisana zamolba: F. Čandeka 6/A, Rijeka
Ostale informacije:
Opis posla: - donošenje dijagnoze na terenu
Na temelju odredbe čl. 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a u svezi s odredbom čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega posla (osiguranje nadstandarda) za sljedeće radno mjesto: Doktor medicine specijalist/doktor medicine – 2 izvršitelja– mjesto rada Primorsko-goranska županija, i to u ispostavi Zavoda u Cresu Uvjeti:
VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine)
odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
položen stručni ispit i radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža, osim doktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine
vozačka dozvola B-kategorije
poznavanje rada na PC-ju. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
životopis
dokaz o državljanstvu – preslik osobne iskaznice ili domovnice
dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome
preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, osim doktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine
preslik odobrenja za samostalan rad izdanog od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja
dokaz o položenom ispitu B-kategorije
preslik indeksa ili druge isprave iz koje je razvidan datum upisa na studij (samo za doktore medicine koji su studij upisali nakon 1. srpnja 2013. godine) Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranog kandidata pribavit će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su se pozvati na članak 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Zavod za hitnu medicinu PGŽ-a pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru, smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Zavod za hitnu medicinu PGŽ
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
111315501
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.