Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

4. zdravstveni/a djelatnik/ica - medicinska sestra/tehničar općeg usmerenja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kategorija:
Mjesto rada:
Pazin
Rok prijave:
28.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kontakt:
pisana zamolba: Flanatička 27, 52 100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) i članka 26. Pravilnika o radu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju JAVNI POZIV za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi u Istarskim domovima zdravlja, u trajanju od 12 mjeseci Javni poziv se raspisuje za sljedeća radna mjesta: 4. ZDRAVSTVENI DJELATNIK - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆEG USMERENJA Ispostava Pazin – 2 polaznika Uvjeti za prijam: 4. Završena srednja medicinska škola - SSS Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), na javni poziv za prijem polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na javni poziv pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html Osim navedenih uvjeta, osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništvo i voditi se kao nezaposlena osoba bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno, evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. Povjerenstvo za provedbu postupka prijama polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju). O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja www.idz.hr. Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o radu dostavit će se samo izabranim kandidatima. S izabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravništvo, trajanje pripravničkog staža te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U zamolbi za javni poziv navode se osobni podaci podnositelja zamolbe (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz zamolbu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta: 1. Životopis 2. Dokaz o državljanstvu (preslika) 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi) 4. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 5. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti javni poziv bez obrazloženja. Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja www.idz.hr, na adresu: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula, s naznakom: „Za javni poziv za prijam na pripravništvo u javnoj službi“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117837937
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.