Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
26.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
11 sat tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA METKOVIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković
Ostale informacije:

GIMNAZIJA METKOVIĆ Kralja Zvonimira 12 Klasa: 602-01/19-01/1070 Urbroj: 2117/1-48-01-19-01 Metković, 18. listopada 2019. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje -Mrežne stranice zavoda -Oglasna ploča zavoda Gimnazija Metković -Mrežne stranice škole -Oglasna ploča škole Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/2018.) Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta 1. NASTAVNIK FIZIKE -1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta do povratka radnice na rad 2. NASTAVNIK ENGLESKOGA -1 izvršitelj na neodređeno nepuno JEZIKA radno vrijeme, 11 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena 3. DOMAR/KOTLOVNIČAR -1 izvršitelj na određeno puno radno (obavlja i poslove kućnog vrijeme do povratka radnika s bolovanja majstora) Uvjeti pod 1. i 2: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96 i 80/99). Osobe koje su završile školovanje u inozemstvu trebaju priložiti dokaze sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 158/03, 198/03, 138/06, 45/11) i Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/15 i 70/19). Uvjeti pod 3: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu te uvjeta iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“ broj 88/14 i 20/15). Probni rad za nastavnika engleskoga jezika iznosi 3 mjeseca. Mjesto rada: Gimnazija Metković, Kralja Zvonimira 12, Metković Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Metković mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Metković. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja: životopis diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 6 mjeseci) - elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja . Za radno mjesto nastavnika engleskoga jezika Škola će najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj objaviti Obavijest o načinu procjene odnosno testiranja na svojoj mrežnoj stranici www.gimnazija-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ Poslovanje“ podrubrici „Natječaji i ponude“. Poziv na procjenu odnosno testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Škole www.gimnazija-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ Poslovanje“ podrubrici „Natječaji i ponude“ najkasnije 5 dana prije dana održavanja procjene odnosno testiranja. Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete Natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenog na mrežnoj stranici Škole www.gimnazija-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ Poslovanje“ podrubrici „Statut, pravilnici i poslovnici“ pod nazivom „Pravilnik o postupku zapošljavanja“. Kandidat koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od natječaja. S kandidatima koji se prijavljuju za radno mjesto nastavnika fizike i domara/ložača a koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja provest će se razgovor – intervju. Poziv kandidatu na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom objavit će se na mrežnoj stranici Škole www.gimnazija-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ Poslovanje“ podrubrici „Natječaji i ponude“ najkasnije 5 dana prije dana održavanja razgovora – intervjua. Kandidat koji ne pristupi istome smatra se da je odustao od natječaja. Kandidati sami snose troškove dolaska na procjenu, odnosno testiranje i razgovor – intervju. U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja odnosno obavijest o datumu i vremenu dolaska na razgovor) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijave uz potrebnu dokumentaciju i uz naznaku „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“ dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Gimnazija Metković Kralja Zvonimira 12 20 350 Metković Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu Gimnaziji Metković za obradu osobnih podatka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18). Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „“Poslovanje“ podrubrici „Natječaji i ponude“ u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati izvornike niti ovjerene preslike) koje se ne vraćaju kandidatima nakon završenog natječajnog postupka. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu trebaju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17. ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. ). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Izrazi u ovom natječaju odnose se na osobe oba spola koji se mogu prijaviti na Natječaj sukladno članku 13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/2008. i 69/2017.) Natječaj je objavljen dana 18. listopada 2019. godine, na mrežnoj stranici Škole u rubrici pod nazivom „Poslovanje“, podrubrici „Natječaji i ponude“, na oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 26. listopada 2019. godine.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103828490
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.