Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.03.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica fizike  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE
Kategorija:
Mjesto rada:
Donje Makojišće
Rok prijave:
03.03.2021.

O poslu

Mjesto rada:
DONJE MAKOJIŠĆE, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA PODRUTE
Kontakt:
osobni dolazak: DONJE MAKOJIŠĆE 115, NOVI MAROF
pisana zamolba: Donje Makojišće 115, 42220 Novi Marof
Ostale informacije:
Opis posla: izvođenje nastave fizike u osnovnoj školi.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19, 64/20) i na temelju čl.6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Podrute“ (KLASA:003-05/19-01/1, URBROJ:2186-130-03-19-4) Osnovna škola „Podrute „Donje Makojišće 115,4222 Novi Marof raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto Učitelj/ica fizike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18,98/19,64/20)
Kandidat je dužan u prijavi na natječaj navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje te prijavu vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike: životopis
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ("NN"br. 82/08, 69/18).

Kandidati/kandidatkinje koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju, obvezni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. U natječajnom postupku provest će se procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s čl.13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Podrute“. Obavijest o sadržaju i načinu procjene i vrednovanja kandidat te o vremenu i mjestu održavanja, bit će objavljena u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na službenoj internetskoj stranici Škole. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Obavijest o zaštiti osobnih podataka Osnovna škola OSNOVNA ŠKOLA „PODRUTE“, Donje Makojišće 115, 42220 Novi Marof, tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava u skladu s rokovima određenima zakonskim propisima, i nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Škole ili osobnim dolaskom u Školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA „PODRUTE“ DONJE MAKOJIŠĆE 115 42220 NOVI MAROF S naznakom „ natječaj za ____________________“ - navesti radno mjesto i broj sati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
111687293
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.