Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik/suradnica za opće poslove pisarnice i arhive  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Kategorija:
Mjesto rada:
Biograd Na Moru
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Kontakt:
osobni dolazak: TRG KRALJA TOMISLAVA 5 pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 5
Ostale informacije:
O G L A S za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi povećanog opsega poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca. Uvjeti: magistar pravne struke najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima položen državni stručni ispit položen poseban ispit za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu, poznavanje rada na računalu poznavanje jednog stranog jezika. Na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola. Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen poseban ispit za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu. Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja magistar pravne struke. Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici www.biogradnamoru.hr. Podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Oglasom dostupni su na web-stranici Grad Biograd na Moru, www.biogradnamoru.hr Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, kao i vrijeme provjere objavit će se na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web-stranici Grada Biograda na Moru, www.biogradnamoru.hr najkasnije 5 dana prije održavanja provjere. Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti: životopis presliku osobne iskaznice ili domovnice dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) potvrdu o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (presliku ugovora ili rješenja ili potvrda poslodavca, odnosno drugog dokumenta iz kojeg je razvidno radno iskustvo obavljanja odgovarajućih poslova), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (original, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Oglasa) dokaz o poznavanju poznavanje rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, dokaz o položenom posebnom ispitu za obavljanje poslova arhive sukladno posebnom propisu, izvornik vlastoručno pisane izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte, isključivo za potrebe postupka) te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijmu. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Kandidat koji ima pravo na prednost kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da nije zaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Biograd na Moru, osobno ili poštom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, s naznakom „za Oglas – viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo – NE OTVARAJ“. Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. - opis posla: vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima za koje ima ovlasti na temelju opisa poslova radnog mjesta, rukovodi i organizira rad pisarnice, raspoređuje akte po odjelu, preuzima i raspoređuje predmete prema internim dostavnim knjigama, vodi propisane evidencije i izrađuje izvještaje o broju riješenih i neriješenih upravnih i neupravnih predmeta, obavlja poslove evidentiranja i zaštite arhivskog gradiva i nadzor nad stvarateljima i primateljima gradiva,- obavlja i druge poslove na temelju odluka Gradskog vijeća, te po nalogu gradonačelnika i pročelnika
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103589567
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.