Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Viši stručni suradnik / ica za računovodstvo i proračun  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD VALPOVO
Kategorija:
Mjesto rada:
Valpovo
Rok prijave:
07.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
GRAD VALPOVO
Kontakt:
pisana zamolba: Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo
Ostale informacije:
PROČELNIK SLUŽBE ZA FINANCIJE I PRORAČUN GRADA VALPOVA, na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), objavljuje sljedeći
O G L A S
za prijam službenika/ice u Službu za financije i proračun Grada Valpova na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

I.
Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost;
hrvatsko državljanstvo;
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke (VSS);
najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
položen državni stručni ispit;
znanje rada na računalu (alati Microsoft Office-a);
znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
položen vozački ispit B kategorije.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
II.
Služba se zasniva na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
Obvezan je probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
III.
U prijavi na Oglas moraju se navesti osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na Oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: preslika osobne iskaznice;
životopis;
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, ukoliko je primjenjivo);
dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata);
dokaz o znanju engleskog jezika u govoru i pismu (potvrda škole stranih jezika, preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz engleskog jezika ili potpisana osobna izjava kandidata);
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis – e-radna knjižica ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja);
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);
vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak koje nije starije od tri (3) mjeseca;
preslika vozačke dozvole B kategorije;
osobna izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka.
Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Na Oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.
IV.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. stavke 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavka 1. ovog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
V.
Urednom prijavom se smatra prijava na oglas koja sadrži sve podatke iz točke III. stavak 1. i 2. ovog Oglasa i sve priloge iz točke III. stavak 3. i 6. ovog Oglasa.
Podnositelj nepotpune prijave na Oglas neće biti pozvan na dopunu iste. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
VI.
Oglasni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa.
Popis kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa bit će objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Valpova ( www.valpovo.hr ) i oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju ili intervjuu smatra se da je povukao prijavu na oglas.
VII.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Grada Valpova ( www.valpovo.hr ).
VIII.
Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno najmanje pet (5) dana prije testiranja na službenim mrežnim stranicama Grada Valpova ( www.valpovo.hr ) i oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.
IX.
Prijave s prilozima na oglas podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, s naznakom za oglas – „Viši stručni suradnik za računovodstvo i proračun“, u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama nadležne službe za zapošljavanje.
X.
O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
XI.
Svi osobni podatci prikupljeni na temelju ovog oglasa prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe i obrade oglasa prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131879185
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.