Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Vatrogasac - vozač vatrogasnog vozila (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
7
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
Kontakt:
pisana zamolba: I. G. Kovačića 2, 31000 Osijek
putem linka: www.vatrogasci-osijek.hr
Ostale informacije:
KRATAK OPIS POSLOVA upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima i uređajima
neposredno sudjeluje na vatrogasnim intervencijama
sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja
obavlja pregled vatrogasne opreme i vodi računa o ispravnosti iste
obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti
Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete: Da ima hrvatsko državljanstvo
Da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
Da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
Da ima stečenu srednju stručnu spremu za vozača motornog vozila i položen vozački ispit najmanje „C“ kategorije (prednost položen vozački ispit „C+E“ kategorije) odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da je osoba završila prekvalifikaciju za vozača motornog vozila
Da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti i vozača motornog vozila što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
Da ima posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
Da se protiv nje ne vodi kazneni postupak
Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
Da mu nije prestala služba u državnom tijelu ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi teške povrede službene dužnosti izvršnom odlukom nadležnog tijela u razdoblju od četiri godine od prestanka službe odnosno prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu (članak 69. i članak 118. stavak 1. točka 8. Zakona o vatrogastvu)
Na radno mjesto vatrogasca – vozača vatrogasnog vozila može se primiti osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja/kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
svjedodžbu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stečene kvalifikacije određene ovim natječajem
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u radni odnos sukladno točkama 8., 9. i 10. uvjeta koje kandidat mora ispunjavati – izjavu nije potrebno ovjeravati
preslika vozačke dozvole
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s kandidatom se neće zasnivati radni odnos. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz navedenih zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedena prethodna provjera iz fizičke spremnosti, pismenog testiranja i razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere kao i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te termin razgovora (intervju) bit će objavljeni najmanje tri (3) dana prije održavanja istoga na službenoj web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka www.vatrogasci-osijek.hr i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka. Postupak i područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka (www.vatrogasci-osijek.hr) i objavljeni na oglasnoj ploči u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Osijeka, I.G. Kovačića 2, Osijek. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a dostavljaju se na adresu Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, I.G. Kovačića 2, Osijek. Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ» Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Zavodu za zapošljavanje Osijek i na mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka i Grada Osijeka, a skraćena verzija u dnevnom tisku. Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka zadržava pravo poništiti ovaj Natječaj u cijelosti ili djelomično, te ne zaposliti ni jednog kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118784177
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.