Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
28.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA
Kontakt:
pismena zamolba: ALOJZIJA STEPINCA 6, METKOVIĆ
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupanju zapošljavanja, ravnateljica OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković, Alojzija Stepinca 6 raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad. Mjesto rada: matična škola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) te odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: - životopis - diploma, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja - dokaz o državljanstvu (domovnica) - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanjem radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja) - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije potpisivanja ugovora o radu. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Alojzija Stepinca 6, 20350 Metković s napomenom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati sami snose trošak dolaska na testiranje. Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, sadržaj i način procjene odnosno testiranja kandidata i drugi izvori za pripremu kandidata, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja (sukladno odluci Povjerenstva) objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Natječaj je objavljen dana 18. listopada 2019. godine na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 28. listopada 2019. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića, Metković da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18). Klasa:112-03/19-01/631 Urbroj:2148-15-19-01 Ravnateljica Žana Dodig, prof.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103792508
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.