Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
08.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina
Ostale informacije:
Učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na određeno vrijeme
Mjesto rada: Matična škola
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora zadovoljavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis
Presliku dokaza o stručnoj spremi
Presliku dokaza o državljanstvu
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Dokaz o prethodno ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani/a kandidat/kinja dužan je navedene priloge dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici (http://os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr/http_www_os_ljudevit_gaj_kr_skole_hr_ ) i oglasnoj ploči Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.12.2021. godine i traje do 08.12.2021. godine.
Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu: Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina.
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Napomena za kandidate s pravom prednosti: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju tako da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju prava prednosti koji su propisani člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. stavak 1.-3. te članak 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/2021) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljenih na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada, uz prijavu na oglas dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl..)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnih zaposlenih osoba s invaliditetom. Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Testiranje:
Komisija za provedbu natječaja će na web stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“ objaviti sadržaj i način te pravne izvore za pripremu kandidata za testiranja istovremeno s objavom natječaja. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja (testiranje – opći i posebni dio) te razgovor s kandidatima. Komisija za provedbu natječaja će na web stranici škole u rubrici „Zapošljavanje“ (http://os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr/http_www_os_ljudevit_gaj_kr_skole_hr_) i na oglasnoj ploči škole objaviti mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani putem obavijesti na mrežnim stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“ (http://os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr/http_www_os_ljudevit_gaj_kr_skole_hr_).
Podnošenjem ponude na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118804632
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.