Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica trube  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
Kategorija:
Mjesto rada:
Opuzen
Rok prijave:
30.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
OPUZEN, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
17 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
Kontakt:
pisana zamolba: S.S. KRANJČEVIĆA 11,20355 OPUZEN
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Opuzen, Opuzen raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta
1. Učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno - 16 sati u nastavi 2. Učitelj/ica flaute – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 34 sati tjedno – 18 sati u nastavi 3. Učitelj/ica trube – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 17 sati tjedno – 10 sati u nastavi
Uvjeti: - opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno propisima o radu - posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01). - da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbama članka 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 ,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - dokaz o stručnoj spremi (diploma) - dokaz o državljanstvu (domovnica) - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupaj glede zapreke za zasnivanjem radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Opuzen. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Opuzen, S. S. Kranjčevića 11, 20 355 Opuzen , s napomenom „za natječaj- navesti radno mjesto“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/0/ i 69/17)
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19) te članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br.157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati koji prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49 st.1. Zakona) koju mogu pronaći na slijedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Uz prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti prilikom sklapanja ugovora o radu. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati sami snose trošak dolaska na testiranje. Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, sadržaj i način procjene odnosno testiranja kandidata i drugi izvori za pripremu kandidata, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Opuzen, www.os-opuzen.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrici, „NATJEČAJI“. Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja (sukladno odluci Povjerenstva) objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Osnovne škole Opuzen, www.os-opuzen.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Opuzen, www.os-opuzen.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Opuzen, Opuzen da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18). Natječaj je objavljen 22. listopada 2021.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
KLASA: 112-01/21-01/404 URBROJ: 2148-16/21-01 Opuzen, 22. listopada 2021.g. Ravnateljica: Valentina Peršin Čubranić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117877873
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.