Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica razredne nastave  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
27.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: PRIMORSKA 9, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Opis poslova: učitelj/ica u razrednim odjelima od 1. do 4. razreda.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), članka 59. Statuta Škole, ravnateljica Osnovne škole Dubovac, Primorska 9, Karlovac raspisuje dana 19.10.2020. godine NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA RADNO MJESTO: Učitelj/ica razredne nastave, VSS, visoka stručna sprema- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Mjesto rada je Osnovna škola Dubovac, Karlovac, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Uz pisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: Životopis,
dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome o završenom studiju)
dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14., 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ( NN br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim osobnim podacima (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dubovac koji je dostupan na mrežnoj stranici Osnovne škole Dubovac http://os-dubovac-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Pravilnici”. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Dubovac. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na procjenu i vrednovanje. Vrijeme, mjesto i način održavanja procjene objavit će se najkasnije tri dana prije dana određenog za procjenu na mrežnoj stranici Osnovne škole Dubovac http://os-dubovac-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Natječaji”, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati. Kandidati su obvezni pristupiti procjeni, ako kandidat ne pristupi utvrđenoj procjeni i vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj je objavljen 19.10.2020. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Osnovne škole Dubovac http://os-dubovac-ka.skole.hr/ u rubrici pod nazivom “Natječaji” i oglasnoj ploči Škole. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 27.10.2020.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj( EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama Škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj i ne obavještavaju se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatima natječaja. Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu Škole: Osnovna škola Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac, s naznakom „ ZA NATJEČAJ – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE “. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom putem Obavijesti na mrežnoj stranici Škole http://os-dubovac-ka.skole.hr/ .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109664581
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.