Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica njemačkog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
Kategorija:
Mjesto rada:
Veliko Trgovišće
Rok prijave:
07.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKO TRGOVIŠĆE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu poslodavca
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole Veliko Trgovišće, Ulica Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa UČITELJ – ICA NJEMAČKOG JEZIKA, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, određeno (zamjena) – 1 izvršitelj/ica
UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19. i 75/20.). Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Škole: OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE, Ulica Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće s naznakom “za natječaj“. Uz prijavu (vlastoručno potpisanu s aktivnom mail adresom na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) se mora priložiti: životopis,
diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine” broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16. ) Rok za podnošenje prijave: 29.9.–7.10.2022. Mjesto rada je u pravilu u sjedištu ustanove, a po potrebi i izvan sjedišta. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” br. 82/08. i 69/17.). Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17., 98/19 i 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenih na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvar ivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21.) navedenih na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20.), osim navedenog pod točkom a) još trebaju priložiti dokaze u smislu čl. 9. st. 2., 3., 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom odnosno javnu ispravu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, u smislu čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te potvrdu da kod posljednjeg poslodavca radni odnos nije prestao krivnjom radnika, u smislu čl. 9. st. 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu odnosno testiranje sukladno Pravilniku dostupnom na poveznici: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr Procjena odnosno testiranje može biti pismeno ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina. Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),
Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 124/09. i 73/10.),
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14., 81/15. i 53/21.),
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015. i 3/2017.),
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/10., 82/19., 43/20. i 100/21.).
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.)
Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Prijem u radni odnos: 3.11.2022. O ishodu natječaja svi kandidati će biti u zakonskom roku obaviješteni putem mrežne stranice škole i dostavom Odluke na kućnu adresu kandidata. Izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na muške i ženske osobe. Datum objave na stranicama škole, oglasnoj ploči i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 29.09.2022. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126874857
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.