Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica klavira  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
Kategorija:
Mjesto rada:
Lobor
Rok prijave:
24.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
Kontakt:
osobni dolazak: TRG SVETE ANE 28, 49253 LOBOR
pisana zamolba: Trg svete Ane 28, 49253 Lobor
Ostale informacije:
Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), i čl. 73. u vezi sa čl. 11. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-4 od 28. ožujka 2019. godine) Osnovne škole Franje Horvata Kiša te čl. 2. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (dalje: Pravilnik KLASA: 112-01/19-01/01, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-1 od 11. lipnja 2019.) ravnateljica Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Tamara Herceg Babić, prof. reh., univ.spec.act.soc., raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto 1. Učitelj/ica Klavira, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica Uvjeti za radno mjesto: - prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) te prema čl. 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11): „Članak 17. (1) Poslove učitelja/nastavnika u umjetničkoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije). (2) Poslove učitelja/nastavnika stručnih predmeta u umjetničkom obrazovanju, može obavljati i osoba koja ima nižu razinu obrazovanja od razine propisane stavkom 1. ovoga članka ako ima najvišu razinu obrazovanja odgovarajuće vrste koja se može steći u tom području i ima pedagoške kompetencije. (3) Odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja i nastavnika, kao i okvirni program pedagoških kompetencija propisuje ministar.“ - prema čl. 24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, br. 6/19, 75/20) „Učitelj glazbene kulture mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno čl. 105. st. 6. Zakona“: „Članak 24. toč. b) STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV Glasovir/Klavir smjerovi: izvođački, pedagoško-izvođački - diplomski sveučilišni studij - magistar muzike - stručni dodiplomski četverogodišnji studij profesor glasovira (profesor klavira) akademski muzičar - klavirist diplomirani glazbenik glasosvirač Uz pisanu prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti valjanu dokumentaciju: - životopis - diplomu - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da nadležni kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi (ne starije od dana objave natječaja) Dokumenti se dostavljaju u preslikama koje nije potrebno ovjeriti.. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 48/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podatak koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN, br. 121/12, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Dodatne informacije o navedenim dokazima nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21) uz prijavu natječaj je dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane čl. 49. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Dodatne informacije o navedenim dokazima se nalaze na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf . Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Trg svete Ane 28, 49253 Lobor, S naznakom: “za natječaj – učitelj/ica Klavira“ Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 24. svibnja 2022. godine. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama HZZ, Oglasnoj ploči škole i web stranici škole 16. svibnja 2022. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Franje Horvata Kiša istovremeno s objavom natječaja http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji . Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji u zakonski propisanom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123437569
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.