Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica informatike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola prof. Filipa Lukasa
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Lukšić
Rok prijave:
04.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL LUKŠIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola prof. Filipa Lukasa
Kontakt:
pismena zamolba: OŠ prof. Filip Lukas , Slavonska 5 ,21216 Kaštel S
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), odredaba Pravilnika o radu, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Slavonska 5, 21216 Kaštel Stari, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto Učitelj/ica informatike –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
Mjesto rada: OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari, Slavonska 5 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisma o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.). Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila (članak 105. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi): a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b). Učitelji iz članka 155. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona nisu zatečeni u radnom odnosu u osnovnoj školi, mogu zasnovati radni odnos u osnovnoj školi. Odgovarajuća vrsta obrazovanja za učitelja informatike propisana je u članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis < >diploma, odnosno dokaz o odgovajućem stupnju obrazovanja,
dokaz o državljanstvu,
preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja.
Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti sve navedene priloge u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.). Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osoba kojoj je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi. (Vidi o tome: https://mzo.gov.hr/istaknuteteme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnih-kvalikacija/279 (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnihkvalikacija/279)) Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf) Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari. (http://os-flukasa-kastelstari.skole.hr/) U roku od tri (3) radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole objavit će se način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata.( http://os-flukasa-kastelstari.skole.hr/) Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola prof. Filipa Lukasa kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Osnovne škole prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Slavonska 5, 21216 Kaštel Stari, s naznakom „Za natječaj-učitelja/ice informatike, neodređeno “. Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni putem javno dostupne mrežne stranice Škole u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 25. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109843114
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.