Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica glazbene kulture za provođenje programa srpskog jezika ikulture prema modelu c - izborna nastava  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI
Kategorija:
Mjesto rada:
Krnjak
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KRNJAK, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
2 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KATARINE ZRINSKI
Kontakt:
pismena zamolba: OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAK 20, 47242
Ostale informacije:
Temeljem članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17. i 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Katarine Zrinski, Krnjak, ravnateljica Osnovne škole Katarine Zrinski, Krnjak, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Učitelja/ice glazbene kulture za provođenje programa srpskog jezika i kulture prema modelu C – izborna nastava – u nepunom radnom vremenu od 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima tjedno odnosno 2 sata ukupne strukture radnog vremena tjedno, na neodređeno vrijeme, jedan/na izvršitelj/ica, Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te moraju imati završen: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a), – četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a), c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b). Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu člankom 27. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ broj: 6/19.). Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („N.N.“ broj: 6/19.) dostupan je na mrežnim stranicama škole, poveznica: http://www.os-kzrinski-krnjak.skole.hr/skola/ploca?news_hk=5259&news_id=1118&mshow=303#mod_news Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("N.N." broj: 51/00. i 56/00. – ispravak). U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N. N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.). Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Katarine Zrinski, Krnjak, a vrednuju se: a) Stručne i druge kompetencije b) Radni staž c) Vrijeme provedeno u evidenciji zavoda za zapošljavanje d) Provjera radnih i stručnih sposobnosti testiranjem e) Procjena kandidata temeljem intervjua. Kandidati nisu obvezni imati dodatne kriterije za vrednovanje iz točke a) do c) ovog natječaja. O datumu provođenja testiranja iz točke d) i intervjua iz točke e) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na način utvrđen Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Katarine zrinski, Krnjak. Ako kandidat ne pristupi intervju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Kriteriji i bodovi za vrednovanje iz točke a) do e) i postupak vrednovanja utvrđeni su Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Katarine zrinski, Krnjak, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: http://www.os-kzrinski-krnjak.skole.hr/skola/op_i_akti_kole?cal_ts=1535752800 Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti: - životopis, izvornik - dokaz o državljanstvu, preslika - uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - potvrda HZMIO-a, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme, preslika. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti u izvorniku rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („N.N.“ broj: 82/15.). Za postupak vrednovanja kandidati dostavljaju: - svjedodžba/uvjerenje o položenom stručnom ispitu, preslika - dokaz o napredovanju u struci u zvanje mentor ili savjetnik, preslika - dokaz o stjecanju magisterija/doktorata, preslika - potvrda/diploma odnosno druga javna isprava škole ili drugih javnih tijela o mentorstvu učenika koji su osvojili od prvog do trećeg mjesta na županijskim/državnim natjecanjima, preslika - dokaz o vremenu provedenom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana objave natječaja, izvornik Ukoliko kandidat ne dostavi dokument/e za dodatno vrednovanje, to se područje/a neće vrednovati. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Katarine Zrinski, Krnjak 20, 47242 Krnjak. Natječaj će se objaviti s danom 9.10.2019. godine na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu i Osnovne škole Katarine Zrinski, Krnjak, a krajnji rok za podnošenje prijava je 17.10.2019. godine. Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom obliku kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103500472
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.