Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/ica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Popovići
Rok prijave:
25.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
POPOVIĆI, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
13 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: Antuna Mihanovića 21B, 23 420 BENKOVAC
Ostale informacije:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126//12, 94/13, 152/14 i 07/17 , 68/18) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Benkovac, ravnatelj osnovne škole Benkovac objavljuje N A T J E Č A J za radno mjesto Učitelj/ica engleskog jezika u područnim školama Popović i Bruška - na određeno nepuno radno vrijeme 13 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Uvjeti: Prema čl. 105, čl.106 i čl.107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) - čl. 28.st.1. 1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada 2. Da je završila: a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja. Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti: • životopis • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi • dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je položen • dokaz o državljanstvu • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta , priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo . Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Rok za podnošenje prijava je od 17.10.2019. do 25.10.2019.godine. Natječaj je objavljen na: mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zadar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Benkovac Pismene prijave slati na adresu : Osnovna škola Benkovac Antuna Mihanovića 21 b 23420 Benkovac Sa naznakom Za natječaj (navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja) Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole u roku 8 dana od dana izbora. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Benkovac. Na mrežnoj stranice Škole pod rubrikom natječaji će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103791076
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.