Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj fizike/ učiteljica fizike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Vela Luka
Kategorija:
Mjesto rada:
Vela Luka
Rok prijave:
29.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VELA LUKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Vela Luka
Kontakt:
pismena zamolba: Obala 3 broj 1, 20270 Vela Luka
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA Obala 3 broj 1, 20270 VELA LUKA KLASA: 602-01/20-01/270 URBROJ: 2117-01/20-01 U Veloj Luci, 17. rujna 2020.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Vela Luka, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa Učitelj fizike, mjesto rada Vela Luka
1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) Učitelj fizike mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona: E STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV a) Fizika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike – sveučilišni dodiplomski studij profesor fizike Fizika i matematika/Matematika i fizika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i matematike magistar edukacije matematike i fizike sveučilišni dodiplomski studij profesor matematike i fizike Fizika i informatika smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i informatike sveučilišni dodiplomski studij profesor fizike i informatike Fizika i tehnika smjer: nastavnički – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i tehnike dodiplomski studij profesor fizike i tehničke kulture profesor fizike i tehnike s informatikom profesor fizike i politehnike profesor fizike i tehničke kulture s informatikom profesor fizike i tehnike Fizika i politehnika smjer: nastavnički diplomski sveučilišni studij magistar fizike i politehnike Fizika i kemija smjer: nastavnički integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i kemije sveučilišni dodiplomski studij profesor fizike i kemije Fizika i filozofija smjer: nastavnički diplomski sveučilišni studij magistar edukacije fizike i filozofije b) Fizika smjerovi: istraživački, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij diplomski sveučilišni studij – magistar fizike sveučilišni dodiplomski studij – diplomirani inženjer fizike Inženjerska fizika smjerovi: Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi diplomski sveučilišni studij – magistar fizike Fizika geofizika smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste zemlje, Meteorologija i fizička oceanografija diplomski sveučilišni studij – magistar fizike geofizike Drugi studijski program s minimalno 55 ECTS-a iz fizike – diplomski sveučilišni studij magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz fizike – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz fizike c) Fizika preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike Matematika i fizika/ Fizika i matematika preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i matematike Fizika i informatika preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike Fizika i tehnika preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i tehnike Geofizika preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) geofizike Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike U prijavi na natječaj kandidat/kinja navodi osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanjuna temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-vela-luka.skole.hr/skola/dokumenti Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje. Kandidat/kinjaprijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen dana 21. rujna 2020.g. na mrežnim stranicama škole http://os-vela-luka.skole.hr/natje_aji i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 29. rujna 2020.g. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Vela Luka, Obala 3 broj 1, 20270 Vela Luka s naznakom „za natječaj- naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-vela-luka.skole.hr/natje_aji najkasnije u roku od petnaestdana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 23. stavku 4. Pravilnika. Ravnateljica Lucijana Mirošević
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108962306
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.