Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sudski/a savjetnik/ica i vrste  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Kategorija:
Mjesto rada:
Velika Gorica
Rok prijave:
06.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Kontakt:
pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica
Ostale informacije:
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017. i 89/19.), na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave broj: KLASA: 119-03/23-04/60, URBROJ: 514-08-03-04/02-23-03 od 13. veljače 2023., KLASA: 119-03/22-04/41, URBROJ: 514-08-03-02-01/01-22-37 OD 2.12.2022. KLASA: 119-03/23-04/60, URBROJ: 514-08-03-04/01-23-13. od 15.3.2023., KLASA: 119-03/23-04/60, URBROJ: 514-08-03-04/01-23-10. od 15.3.2023. i KLASA: 119-03/23-04/60, URBROJ: 514-08-03-04/04-23-07 od 16.2.2023., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. SUDSKI SAVJETNIK
Radno mjesto I. vrste
Broj izvršitelja: 2
Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij prava
- položen pravosudni ispit
Opis poslova: sudjeluje u suđenju i ovlašten je samostalno provoditi sudske postupke iz čl. 110. st. 4. Zakona o sudovima, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice, temeljem tako provedenog postupka podnijeti sucu, kojeg za to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku, objaviti donesenu odluku te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda
2. RAVNATELJ SUDSKE UPRAVE
Radno mjesto I. vrste
Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

Stručni uvjeti:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
- položen državni ispit
- 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Opis poslova: pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave, a posebno obavlja stručne poslove u svezi s planiranjem i upravljanjem ljudskim potencijalima u sudu, organizira rad sudskih službenika i namještenika te prati njihovu učinkovitost u radu, prati i planira edukaciju sudskih službenika i namještenika, vodi brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija i opreme za rad te investicijskim ulaganjima, organizira i koordinira izradu godišnjeg plana nabave sukladno zakonu i potrebama suda, organizira provedbu postupaka javne nabave, obavlja nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem suda te obavljanjem uredskih i pomoćno-tehničkih poslova, skrbi se i obavlja nadzor nad trošenjem proračunskih i vlastitih sredstava suda, sudjeluje u izradi i provedbi projekata sudske uprave te nadzire njihovu provedbu, skrbi se o pravodobnom i urednom vođenju statističkih podataka o radu suda, surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s nabavom opreme i osiguranjem sredstava za pojedine aktivnosti suda te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda
3. VIŠI INFORMATIČKI TEHNIČAR ZA PRAVOSUDNI
INFORMACIJSKI SUSTAV

Radno mjesto II. vrste
Broj izvršitelja: 2
Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici i SS u Ivanić-Gradu

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke
- položen državni ispit
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Opis poslova: obavlja poslove vezane uz informatičku podršku i obradu statističkih podataka te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda
4. ADMINISTRATIVNI REFERENT – UPISNIČAR
Radno mjesto III. vrste
Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: Stalna služba u Ivanić-Gradu

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke

- položen državni ispit
- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Opis poslova: vrši prijem podnesaka upućenih sudu, obavlja poslove upisa podnesaka u odgovarajući upisnik, osnivanja spisa, postupanja po naredbama sudaca, otpremanja odluka i drugih pismena, rukovanja spisima, čuvanja i arhiviranja spisa, vođenja upisnika i pomoćnih knjiga, evidentiranje uplata sudskih pristojbi, izdaje potvrde i uvjerenja, obavlja ostale poslove propisane Sudskim poslovnikom te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta kao i mjesto rada na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
za radno mjesto broj 1. – sudski savjetnik
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
preslika diplome
preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)

za radna mjesta broj 2. i 3.
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
preslika diplome,
preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako ima položen),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
za radno mjesto broj 4. – admnistrativni referent-upisničar
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako ima položen),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI, Ured predsjednika suda, Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica, s naznakom „Za javni natječaj“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.,98/19. i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
3

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Sadržaj i način testiranja, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici: sudovi.hr//hr/osvg , najmanje pet dana prije testiranja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-u Općinskog suda u Velikoj Gorici: sudovi.hr/hr/osvg, uz obavijest i uputama o testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici: sudovi.hr/hr/osvg

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljen kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovome natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici suda: sudovi.hr/hr/osvg.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131898494
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.