Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a suradnik/ca - logoped/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
06.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA
Kontakt:
pisana zamolba: Sachsova ul.5 10000 Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) u daljnjem tekstu: Zakon i čl. 43. Statuta DV Milana Sachsa, Upravno vijeće DV Milana Sachsa raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika - logopeda (M/Ž) stručni suradnik - logoped jedan (1) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za privremeno nenazočnu radnicu do njenog povratka na rad Uvjeti: Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/195 i 7/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se prijavljuje te slijedeće priloge u preslici: 1. Životopis 2. Dokaz o državljanstvu 3. Dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja; 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ), ne starije od dana objave natječaja; 6. Uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja;. 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),ne starije od dana objave natječaja;. Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti: - sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf -sukladno čl. 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf -sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca; - sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, u naznakom: »Prijava na natječaj -stručni suradnik - logoped«, neposredno u tajništvo ili poštom na adresu: Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb, Sachsova ulica 5, 10000 Zagreb. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati mogu podići svoje dokumente u roku od 60 dana od dana objave rezultata natječaja u tajništvu vrtića. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića dana 28.11.2022. i traje do 06.12.2022.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128420296
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.