Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Gomilica
Rok prijave:
04.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL GOMILICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA
Kontakt:
pismena zamolba: OŠ kneza Trpimira, 21213 K.Gomilica , Eugena Kumič
Ostale informacije:
UVJETI: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u Školi na mjestu spremača / spremačice mora ispunjavati uvjet iz čl. 7 stavak 2 Pravilnika o radu: „Za obavljanje poslova na radnom mjestu spremačice potrebna je završena osnovna škola.“ Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) U prijavi (zamolbi) na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-adresu). Rok za primanje prijava (zamolbi) s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto (životopis, preslika dokaza o stručnoj spremi, preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti sve navedene priloge u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19. ) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi kneza Trpimira, Kaštel Gomilica (Vidi o tome: http://os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr/Opciaktiskole ). U roku od tri (3) radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole ( http://os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr/ ) objavit će se način procjene odnosno testiranja kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola kneza Trpimira, Kaštel Gomilica kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola kneza Trpimira, 21 213 Kaštel Gomilica, Eugena Kumičića 2, s naznakom: „za natječaj-SPREMAČ/SPREMAČICA“. Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni putem javno dostupne mrežne stranice Škole u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi kneza Trpimira, Kaštel Gomilica kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109858756
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.