Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica-servir/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kategorija:
Mjesto rada:
Vodice
Rok prijave:
17.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VODICE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
4
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kontakt:
pisana zamolba: Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22
Ostale informacije:
Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 012-01/19-01/02 URBROJ: 2182/1-12/5-02-19-1), te članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA: 012-01/19-01/01 URBROJ: 2182/1-12/5-02-19-2), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, na 4. sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2022. godine, objavljuje Natječaj za radno mjesto SPREMAČICA-SERVIRKA - 4 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme. UVJETI: - niža stručna sprema, ugostiteljskog smjera (NSS, III. stupanj) ili osnovna škola, - utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Kandidati na natječaj su dužni priložiti slijedeće: prijava na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana,
životopis,
dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba),
dokaz o dosadašnjem radnom stažu (Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 8 dana od dana objave natječaja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od 8 dana od dana objave natječaja,
liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana od liječnika obiteljske medicine ili liječnika opće prakse,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).
Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike. Izabrani kandidat pozvat će se u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa, odnosno prije sklapanja ugovora o radu, da dostavi: - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta od ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Poslodavac će pribaviti za izabranog kandidata dokaze da ne postoje zapreke iz članka 25. stavka 1., 3. 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) do zasnivanja radnog odnosa, odnosno prije sklapanja Ugovora o radu. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, a dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz predmetnog natječaja te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Podnositelji prijava koji podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisanim putem. Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem. Natječajni postupak obvezno obuhvaća prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua. Prijavom na ovaj Natječaj kandidat se smatra suglasan da se njegovo ime i prezime objavi u pozivu na održavanje prethodne provjere sposobnosti. Na prethodnu provjeru sposobnosti kandidata putem intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua obavlja tročlano povjerenstvo imenovano od strane ravnateljice vrtića. Intervju se provodi osobnim razgovorom povjerenstva sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob, a utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad, odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 20, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 20, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 7,50 ili 7,52 se zaokružuje na 8 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 7,49 zaokružuje se na 7 bodova). Nakon provedene prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova. Na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici vrtića www.dvtamaris.hr biti će objavljen Poziv na održavanje prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua najmanje 3 dana prije održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja. Prijava na natječaj se podnosi na adresu: Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, s naznakom: „Prijava na natječaj – spremačica-servirka na neodređeno puno radno vrijeme“. Ovaj natječaj biti će objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. KLASA: 112-04/22-01/13 URBROJ: 2182-4-1-02-22-2 Vodice, 03. kolovoza 2022. godine UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS VODICE
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125417367
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.