Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Savjetnik/ica za pripremu i provedbu eu projekata  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD BENKOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Benkovac
Rok prijave:
18.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BENKOVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD BENKOVAC
Kontakt:
pisana zamolba: Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac
Ostale informacije:
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu: - Savjetnika za pripremu i provedbu EU projekta u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca - (1 izvršitelj/ica) - na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Opći uvjeti za prijam u službu za radno mjesto: punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit
osnovno znanje u Ms Office-u
vozačka dozvola „B“ kategorije
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17). Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo (služba u upravnim tijelima lokalnih jedinica, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
ugovor o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova,
dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
vlastoručno potpisana izjava da za prijem ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu u službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja posebna obavijest. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat/kinja ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr i oglasnoj ploči Grada Benkovca najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama”, i to neposredno u pisarnici gradske uprave Grada Benkovca ili preporučeno poštom na adresu: Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za prijam u službu Savjetnika za pripremu i provedbu EU projekta na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125509442
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.