Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj/ica centra za socijalnu skrb metković  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Metković
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
28.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Metković
Kontakt:
osobni dolazak: ANTE STARČEVIĆA 25, METKOVIĆ
pisana zamolba: Ante Starčevića 25, Metković
Ostale informacije:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ Metković, Ante Starčevića 25 Klasa: 023-01/22-01/5 Ur.broj: 2148-38-01-22-4 Metković, 19. svibnja 2022. Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08 i 127/19), članka 319. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 18/22, 46/22), članaka 28. i 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Metković, te članaka 5. i 16. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Metković, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Metković, na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. godine, objavljuje ISPRAVAK I DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Metković objavljen dana 13. svibnja 2022. godine (NN 55/2022) Ispravlja se i dopunjuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Metković objavljen dana 13. svibnja 2022. godine u «Narodnim novinama» - službenom glasilu Republike Hrvatske br. 55/2022, oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Centra za socijalnu skrb Metković i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik - Ispostava Metković br. evidencijske oznake 2219348-2152808. Tekst javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja Centra za socijalnu skrb Metković objavljen dana 13. svibnja 2022. godine (NN 55/2022) ispravlja se i dopunjuje na sljedeći način:
Iza rečenice „Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).„ dodaje se rečenica „Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze propisane u člancima 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.« Posljednja rečenica natječaja mijenja se i glasi: „O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.“. Ispravak i dopuna javnog natječaja bit će objavljena u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Centra za socijalnu skrb Metković. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog ispravka u Narodnim novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Metković, Ante Starčevića 25, 20350 Metković, s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati".
U ostalom dijelu javni natječaj ostaje nepromijenjen. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ ___________________________________________________________________________________________

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ Metković, Ante Starčevića 25 Klasa: 023-01/22-01/4 Ur.broj: 2148-38-01-22-4 Metković, 10. svibnja 2022. godine Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08 i 127/19), članka 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te članka 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Metković, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Metković, temeljem Odluke donesene na sjednici od 29. travnja 2022. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Metković Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - hrvatsko državljanstvo, - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, - najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi, - položen stručni ispit, - da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na mandat od četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/icu. Uz prijavu na javni natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenom presliku: - životopis, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi ( ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca), - uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili rješenje o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita, - potvrdu o prebivalištu, odnosno dokaz o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj, - uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ). Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Metković da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka. Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijava se dostavlja putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Metković, Ante Starčevića 25, 20350 Metković, s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati". Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati/kinje će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od izvršenog izbora. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123346812
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.