Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prvostupnik/prvostupnica sanitarnog inženjerstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Rab
Rok prijave:
28.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije
Kontakt:
osobni dolazak: KREŠIMIROVA 52 A, RIJEKA 51000
pisana zamolba: Krešimirova 52 a, Rijeka 51000
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, te članka 23. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, raspisuje NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ KORIŠTENJEM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO Natječaj za prijam pripravnika napripravnički staž korištenjem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, za sljedeća radna mjesta: PRVOSTUPNIK SANITARNOG INŽENJERSTVA/SANITARNI INŽENJER, PRIPRAVNIK – M/Ž
1 pripravnik/pripravnica s mjestom rada na Rabu
Na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo temeljem ovog Natječaja mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
potrebna stručna sprema: viša stručna sprema (VŠS) zdravstvene struke stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, prvostupnik sanitarnog inženjerstva / sanitarni inženjer (bacc./VŠS)
da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za zanimanje za koje se kandidiraju;
da ispunjavaju uvjete potrebne za korištenje mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo propisane od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Zdravstveni radnik II. vrste obavlja sljedeće poslove: obavlja sve stručne poslove iz djelokruga odgovarajuće organizacijske jedinice do razine i po načelima stečenog obrazovanja,
vodi evidencije u elektronskom i pisanom obliku,
izrađuje program mjera i provedbenih planova za jedinice područne (regionalne) samouprave,
obavlja terenske izvide,
po potrebi sudjeluje u javnozdravstvenim znanstvenim istraživanjima,
sudjeluje i koordinira zdravstvene projekte od interesa za lokalno stanovništvo,
uzima materijal za laboratorijska i druga ispitivanja,
naplaćuje usluge i vodi evidencije istih,
koordinira mentorstva u odjelu, prati pripravnike, sudjeluje u obrazovanju studenata i učenika,
ispisuje nalaze,
surađuje s djelatnicima ostalih ustrojbenih jedinica,
obavlja druge poslove svojeg radnog mjesta po nalogu voditelja.
Posebni uvjeti za zapošljavanje: informatička pismenost,
poznavanje jednog svjetskog stranog jezika,
vozačka dozvola B kategorije
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis,
presliku domovnice,
presliku rodnog lista,
presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma odnosno svjedodžba,
presliku prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
presliku vozačke dozvole,
presliku osobne iskaznice,
presliku kartice tekućeg računa s IBAN-om
ispis staža iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana,
potpisanu osobnu izjavu kojom kandidat daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu javno objaviti, ukoliko kandidat u prijavi na natječaj ne navede šifru pod kojom će se njegovi podaci obrađivati i objavljivati.
Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originale dokumenata. U prijavi na Natječaj kandidati trebaju obvezno navesti osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu, zanimanje za koje podnose prijavu te za koju lokaciju, kao i priloge koje prilaže u natječajnoj dokumentaciji. Također, kandidat je u prijavi na natječaj dužan navesti šifru pod kojom će se obrađivati i objavljivati njegovi osobni podaci, u protivnom je obavezan u natječajnoj dokumentaciji dostaviti i potpisanu osobnu izjavu kojom daje privolu da se njegovi osobni podaci (npr. ime i prezime) mogu javno objaviti za potrebe provedbe ovog natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz uvjet dostave odgovarajuće dokumentacije, koja podrazumijeva traženu dokumentaciju iz natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 102.-104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjvanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministrastva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 52/14, 39/18), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno neki drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja ili Odluke o odabiru bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Poziv za provjeru stručnih i radnih sposobnosti kandidata, kao i obavijesti vezane uz tijek natječaja biti će objavljeni na web-stranicama Zavoda te se kandidati neće pojedinačno obavještavati. Samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete upućuju se na postupak provjere stručnih sposobnosti i vještina. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu i biti će eliminiran iz daljnjeg postupka natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama. Prijave se dostavljaju putem pošte ili osobno, u pisarnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52 a, 51 000 Rijeka, uz naznaku: „Natječaj za prijam pripravnika“. Rok za prijavu teče od dana objave Natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Odluka o odabiru pripravnika dostavlja se kandidatima u roku od 15 dana od dana donošenja putem objave na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije: URL: www.zzjzpgz.hr. S odabranim kandidatima zaključuje se pisani ugovor (radni odnos na određeno vrijeme), nakon dobivanja odobrenja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po obavljenom pripravničkom stažu, pripravnici su obvezni položiti stručni ispit ukoliko je to propisano posebnim propisom. Ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje odbije dati suglasnost za sufinanciranje pripravničkog staža za neke od odabranih kandidata, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zadržava pravo upućivanja na pripravnički staž sljedećeg kandidata sa rang liste kandidata koji su se prijavili na natječaj, bez raspisivanja novog natječaja. Rijeka, 20.10.2021. Broj: 08-820-62/249-21 Ravnatelj Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117832609
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.