Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Bedekovčina
Rok prijave:
01.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA
Kontakt:
osobni dolazak: LJUDEVITA GAJA 13, 49221 BEDEKOVČINA
pisana zamolba: Ljudevita Gaja 13,49221 Bedekovčina
Ostale informacije:
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto - ODGOJITELJ (m/ž) - 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika, na puno radno vrijeme Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). UVJET: - VŠS ili VSS - stručni/sveučilišni prvostupnik/ica odgojitelj/ica djece rane i predškolske dobi, magistar/magistra ranog predškolskog odgoja i obrazovanja - položen stručni ispit (osim za osobu koja se javlja kao pripravnik) Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge u preslici:
- životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan - dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu -preslika dokaza o položenom stručnom ispitu (osim osoba koja se javlja kao pripravnik) temeljem članka 30. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98) za kandidate koji su radni odnos u dječjem vrtiću zasnovali od 10.12.1997. godine nadalje - dokaz o državljanstvu - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci, ne starije od datuma objave natječaja - dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, izdano u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću (original ili preslika ne stariji od datuma objave natječaja)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, izdano u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću (original ili preslika ne stariji od datuma objave natječaja)
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću (original ili preslika ne starije od datuma objave natječaja)
izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisano)
Kandidat koji ima prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ 157/13, 152,14, 39/18) i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Potrebna dokumentacija za dokazivanje prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljena je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Natječaj se odnosi na odgojitelja s radnim iskustvom kao i na pripravnika.
Ako se na natječaju odabere pripravnik, isti odrađuje pripravnički staž sukladno zakonskim propisima. Potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti osobe za obavljanje poslova i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Vrtić će pribaviti po službenoj dužnosti, nakon obavljenog izbora kandidata i prije sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom. Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preporučeno poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme“. Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića www.dv-bedekovcina.hr u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća. Prijavom na oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133612038
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.