Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Ivančica-Lobor
Kategorija:
Mjesto rada:
Lobor
Rok prijave:
09.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Ivančica-Lobor
Kontakt:
osobni dolazak: ZAGREBAČKA ULICA 12A, LOBOR
pisana zamolba: Zagrebačka ulica 12a, Lobor
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka. 42. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica - Lobor (KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-04) i Odluke Upravnog vijeća od 28. lipnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE jedan (1) izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN br. 133/97). Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis s opisom dosadašnjeg rada
dokaz o državljanstvu
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pribavljen za vrijeme trajanja natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju - ne starije od trideset dana od objave natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne starije od trideset dana od objave natječaja
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju -ne stariju od trideset dana od objave natječaja
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti za zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48 Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumente iz čl. 49. st. 1. Zakona. U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić Ivančica - Lobor, Zagrebačka ulica 12a, 49253 Lobor S naznakom “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA IVANČICA-LOBOR” Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor dana 1. srpnja. 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124618435
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.