Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica općeobrazovnih predmeta - engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Srednja škola Oroslavje
Kategorija:
Mjesto rada:
Oroslavje
Rok prijave:
02.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
OROSLAVJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
38 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Srednja škola Oroslavje
Kontakt:
pisana zamolba: Ljudevita Gaja 1, 49243 Oroslavje
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14,, 7/17., 68/18. , 98/19. i 64/20- dalje u tekstu: Zakon o odgoju), članka 14. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/15-01/01, URBROJ: 2113/04-380/1-4-01-015-1) te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (KLASA:003-05/19-01/01, URBROJ: 2113/04-380/1-4-01-19-3), ravnateljica Srednje škole Oroslavje 25. siječnja 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
Nastavnik općeobrazovnih predmeta- engleskog jezika, mjesto rada Oroslavje
1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 7,6 sati dnevno, 38 sati tjedno, 20 sati neposredno u nastavi, od 1. ožujka 2023. godine, zamjena
Uvjeti:
Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17., 98/19.) moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju te prema odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.). Srednja škola Oroslavje ne može zaposliti osobu za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju.
Prijave:
Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati prijavljeni na natječaj obvezno se testiraju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://ss-oroslavje.skole.hr
Prijave se dostavljaju poštom i neposredno na adresu:
Srednja škola Oroslavje
Ljudevita Gaja 1
49243 Oroslavje
s naznakom „za natječaj“
Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu dužan priložiti: životopis,
dokaz o državljanstvu,
presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
presliku potvrdnice o pedagoško- psihološkoj izobrazbi ukoliko nije nastavnički smjer;
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se prikazuje radno-pravni status osiguranika,
uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen, niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano nakon objave ovog natječaja),
potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa, a koja se nalazi na WEB stranici Škole http://ss-oroslavje.skole.hr/zastita
Isprave se prilažu u obliku elektroničkog zapisa ili neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pravo prednosti pri zapošljavanju
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), dužni su uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava prednosti : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr. rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94.,108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.), a za radno mjesto na neodređeno radno vrijeme izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja.

Ostale napomene Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci su u muškom rodu, neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96.), Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06., 45/11.) odnosno Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15., 70/19., 47/20.).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129792530
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.