Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/domarka-kotlovničar/kotlovničarka-kućni majstor/majstorica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
31.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
Kontakt:
pismena zamolba: Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 64/20) Srednja škola Krapina objavljuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Domar-kotlovničar-kućni majstor, 1 izvršitelj, rad na neodređeno, puno radno vrijeme.
Uvjeti: - srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja iz obrazovnog područja elektrotehnike ili strojarstva ili računalstva, - najmanje jedna godina radnog iskustva u svojoj struci, - položen stručni ispit za rukovatelja centralnim grijanjem (kandidat s položenim stručnim ispitom ima prednost kod zapošljavanja pod jednakim uvjetima, ali se ispitu može pristupiti i tijekom radnog odnosa), - kandidat može kao neobaveznu dokumentaciju priložiti i dokaze o položenim stručnim ispitima iz područja zaštite na radu ili zaštite od požara, čime može ostvariti prednost kod zapošljavanja pod jednakim uvjetima, - kandidat može kao neobaveznu dokumentaciju priložiti i dokaze o osnovnim znanjima za održavanje informatičkog sustava poslovnih subjekata, čime može ostvariti prednost kod zapošljavanja pod jednakim uvjetima, - položen vozački ispit B kategorije, - izabrani kandidat prolazi provjeru zdravstvene i psihičke sposobnosti prije samog sklapanja ugovora o radu, - ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbama Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi i odredbama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, gdje se navode osobni podaci, radno mjesto za koje se prijavljuju i priložena dokumentacija, kandidati moraju priložiti: 1. životopis 2. presliku svjedodžbe o završnom ispitu 3. dokaz (presliku) o položenom stručnom ispitu, ako je osoba položila ispit (za centralno grijanje ili zaštitu na radu ili zaštitu od požara) 4. dokaz (presliku) o položenom vozačkom ispitu 5. presliku osobne iskaznice 6. potvrdu ili elektronički ispis HZMO o radnopravnom statusu osiguranika 7. potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ, ne stariju od dana raspisivanja natječaja 8. potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka, koja se nalazi u prilogu ovog natječaja. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a sukladno posebnim propisima dužna je uz prijavu na natječaj i prethodno navedeno priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja, te se u prijavi pozvati na pravo prednosti prema istaknutoj pravnoj osnovi. Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno člancima 101, 102. , 103. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su u prijavi na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf ili https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata. U javnu službu odnosno školsku ustanovu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Za izabranog kandidata može se od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12. i 105/15.). Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove. Mogućnost ugovaranja probnog rada sukladno propisima. Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da Srednja škola Krapina može prikupljati, koristiti i obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete, samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima. Prijave na natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati. Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati. Formalni kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole, pristupaju testiranju koje u pravilu obuhvaća opći dio obveznog testiranja i razgovor, a sve sukladno Pravilniku o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja kandidata u Srednjoj školi Krapina donesenog 28. veljače 2019. godine. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole http://www.ss-krapina.skole.hr/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Krapina dana 23. listopada 2020. godine. Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja, odnosno rok je otvoren od 23. listopada 2020. do 31. listopada 2020. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati poštom ili osobno na adresu škole SREDNJA ŠKOLA KRAPINA, 49000 Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, s naznakom «Za natječaj». O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon što Školski odbor Srednje škole Krapina izda suglasnost za izabranog kandidata. Izrazi koji se u ovoj objavi koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109771151
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.