Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani/a socijalni/a radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Buje, Centro di Assistenza Sociale di Buie
Kategorija:
Mjesto rada:
Buje-Buie
Rok prijave:
02.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Buje, Centro di Assistenza Sociale di Buie
Kontakt:
pisana zamolba: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine
Ostale informacije:
KLASA: 112-02/22-01/5 URBROJ: 2105/01-10-03/03-22-2 Buje-Buie, 15. lipnja 2022. godine Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (''Narodne novine'', broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18, 3/19), Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/372, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 29. travnja 2021. godine, KLASA: 100-01/21-02/725, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 2. srpnja 2021, i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Buje, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada - neodređeno puno radno vrijeme – 2 (dva) izvršitelj/ica

Uvjeti AD 1. diplomirani socijalni radnik/ca magistar/ra socijalnog rada hrvatsko državljanstvo,
diplomirani socijalni radnik/ca VSS – VII. stupanj magistar/magistra socijalnog rada – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika u propisanom akademskom zvanju i stupnju,
priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
položen stručni ispit za socijalnog radnika,
položen vozački ispit B kategorije (aktivan vozač),
poznavanje rada na računalu,
poznavanje talijanskog jezika,
nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 261. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 18/22).Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
presliku važeće osobne iskaznice,
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za socijalnog radnika,
dokaz o priznatom pravu na obavljanje djelatnosti socijalnog rada (preslika),
dokaz o poznavanju rada na računalu,
dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
presliku važeće vozačke dozvole,
dokaz o 1 (jednoj) godini radnog iskustva na poslovima socijalnog radnika: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 18/22) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 18/22), ne starije od 30 dana,
vlastoručno potpisana izjava o davanju izričite privole za prikupljanje osobnih podataka.

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci. Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na to pravo dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaj, kao i dokaze o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor o radu, rješenje, potvrdu, odluku i slično). Pisana prijava kandidata na natječaj i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i slično). Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka. Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem usmenog razgovora. Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno na web-stranicama Centra za socijalnu skrb Buje i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Buje na adresi sjedišta Centra, Rudine 1, Buje u zakonskom roku. Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ''Prijava na natječaj – socijalni radnik/ica''. Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku. Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Buje, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Buje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BUIE
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124308178
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.